Західноукраїнський ресурсний 
інтернет-портал 
дистанційної освіти
з суспільно-гуманітарних наук
Проект Центру політичних досліджень
Матеріали з дисципліни надані 
кафедрою політології ЛНУ ім.І.Франка


 Навчання безкоштовне Навчальні матеріали  
Головна 
Дистанційне навчання
Рестрація
Процедура
Програми і курси
Навчальні матеріали
Викладачі
Бібліотека
Публікації 
Ресурси
Новини 
Книга відгуків
Пошук

 

Курс ”ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ”
(Стародавній світ і середньовіччя)
ПРО КУРС

Програма курсу та плани семінарських занять 
у форматі              у форматі

Тема 1. Історія політичних і правових вчень як складова науки про політику.
Тема 2. Політична думка Стародавнього Єгипту та Вавілону. 
Тема 3.Політико-правові вчення Стародавнього Китаю.
Тема 4. Основні суспільно-політичні течії Стародавньої Індії.
Тема 5. Виникнення і розвиток політико-правових вчень в Стародавній Греції.
Тема 6. Особливості сутності політичних поглядів Сократа.
Тема 7. Концепція ідеального державного устрою в діалозі Платона “Держава”.
Тема 8. Політичні погляди Платона в “Законах” і “Політику”.
Тема 9. Політичні ідеї Арістотеля.
Тема 10. Політичні вчення періоду занепаду давньогрецьких держав.
Тема 11. Основні напрями розвитку політико-правових поглядів в Стародавньому Римі. Вчення Ціцерона про державу і владу. Римські юристи та особливості їхнього теоретико-політичного доробку.
Тема 12. Початки християнської політичної доктрини. Суть та особливості політичних поглядів Сенеки.
Тема 13. Обгрунтування політичних засад християнської доктрини батьками церкви .Св. Амвросій, св. Григорій та св. Августин про владу та державу.
Тема 14. Головні напрями розвитку політичної думки в Середньовіччі.
Тема 15. Занепад теократичного світогляду і зародження раціоналістичного. Тома Аквінський: погляди на державу, право і закон.
Тема 16. Теорія універсальної монархії Данте.
Тема 17. Марсилій Падуанський про державу і закон.


Список основної літератури та джерел з курсу
Тематика курсових робіт
Основні проблеми для оцінки рівня зань з курсу
 

 ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Історія політико-правових вчень як складова частина науки про політику.

Особливості зародження політичноїдумки. Основні етапи розвитку політичних вчень. Методологічні основи для дослідження політичної думки. Політичні теорії як відображення реальних політичних відносин. Причини виникнення політичних теорій.Зміст і джерельна основа політичної доктрини. Політичні теорії, політичні концепції, політичні погляди. Роль і значення документів у вивченні політичної думки.

Список літератури

 1. Аристотель. Политика// Соч. в 4 т. – М., 1993. – Т.4.
 2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли// Соч. в 4 т. М., 1993. Т. 4.
 3. Вебер М.Покликання до політики// Соціологія. Загально-соціологічні аналізи. Політика. – К., 1998.
 4. Гаджиев К.С. Политическая наука. – М., 1995.
 5. Основи політичної науки. Курс лекцій/ За ред. Б.Кухти. – Ч 1. - Львів, 1996.
 6. Рябов С. Структура і функції знань про політичку //Політологічні читання. – 1994. - № 1.
 7. Рябов С. Політика як соціальне явище // Політологічні читання. – 1994. - № 2.
 8. . Себайн Дж., . Торсон Т. Історія політичної думки. – К., 1997.
 9. Хекер Ендрю. Що є політична теорія // Політологічні читання. – 1993. - № 1.

Тема 2. Політична думка Стародавнього Єгипту та Вавілону.

Поява перших східних держав як підґрунтя появи перших політичних теорій, вчень. Загальні особливості політичного устрою східних деспотій. Історичні та соціально-політичні передумови зародження політичної думки в Єгипті та Вавілоні. Джерела вивчення політичних поглядів в Стадавньому Єгипті. "ПовчанняПтаххетепа": спроба показати піраміду владних відносин єгипетського суспільства. Засадничі принципи формування політичних відносин.Теоретична спроба обгрунтування й апологетики єдиної влади фараона.Насильство і страх як основні принципи реалізації влади. Засади керівництва в "Повчанні Герекліопольського царя своєму синові". Знання, доброта, мудрість і справедливість як необхідні умови для реалізаці влади правителя.

Політичне об'єднання міст-держав у районі дворіччя. Виникнення Вавілонського царства. "Реформи Урукагіні", записи царям.Лагаш. Програма дій та заходів зміцнення даржави рабовласників. Ідеологічнеобгрунтування зміцнення влади рабовласників. Урукагіна про три основні напрями зміцнення влади панівної верстви.

Закони Вавілонського царя Хаммурапі. Про божественне походження законів. Співвідношення між світською владою царя і владою богів. Неприпустимість опору владі.

“Документ про невинного страждальця”. Фаталізм в політико-правовій думці Вавілонії.

Список літератури
 1. Александров Г.В. История социологических учений. Древний Восток. – М., 1959.
 2. Зейдлер Г. Політична думка стародавнього світу. – Львів, 1959.
 3. История правовых и политических учений/ Под ред. Несесянца В.С. – М., 1988.
 4. Основи політичної науки. Курс лекцій /За ред. Б.Кухти. – Ч.1 - Львів, 1996.
 5. Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М., 1991.
 6. СебайнДж.,Торсон Т. Історія політичної думки. – К., 1997.
 7. Чанышев А.П. Курс лекций по древней философии. – М., 1991.
 8. Шюре Э. Великие Посвященные. – М., 1991.
Тема 3. Політико-правові вчення Стародавнього Китаю.

Загальна характеристика основних політико-правових напрямів Стародавнього Китаю.

Політичний зміст даосизму (вчення Лао-цзи).Лао-цзи проти управління на основі "правил поведінки" і "управління на основі закону". Теорія “бездіяльнісногоуправління”. Залежність ефективностівлади від розмірів держави. Вчення про "дао" як протест супроти існуючих суспільно-політичних відносин. Реакційний утопізм та містицизм даосизму.

Вчення Конфуція та його характеристика. Реформізм політичних поглядів вчителя Куна.Етико-політичні ідеї Конфуція як підґрунттядля теорії управління з допомогою доброчесності. Теорія “виправлення імен” як основа впорядкування соціальних відносин суспільства,захисту родо- ієрархічної системи.

Застосування доброчинностіпокарань (правила поведінки і закону) – головне положення теорії "школи службовців".Подвійність змісту вчення Конфуція (консерватизм та реакційність в політиці і раціональніпогляди на культуру).

Вчитель Мо та його вчення, що відбиває ідеї прошарку дрібних власників. Концепція "взаємної любові" як основа для забезпечення успіху правителя. Погляди Мо на родові стосунки і родову ієрархічну систему. Принцип “пошани мудрих” як противага системі “упорядкування посад і винагород”. Абсолютизм як основа єдності держави.

Наближення ідей Мо-цзидо ідеї централізованої влади, як результат переростання патріархальної общини в територіальну. Половинчастість реформ моїстів, схильніть до конформізму.

Легістиякпредставники інтересів майнової і служилої знаті. Вчення легістів про техніку відправленнявлади (школа Шан Ян). Питання економічного забезпечення політики. Принцип історизму при аналізі суспільних явищ. Створення легістамиумов для виникнення світської політичної теорії. Трактат "Шаньцзюнь шу" про значення і місце законів у суспільстві.

Обмеження общинного самоврядуванняпри збереженні принципу общинного самоуправління. Створеннямогутньої держави як найвища мета діяльності правителя.

Список літератури

 1. Антология мировой философии. В 4 т. М., 1968. Т.1.
 2. Дао и даосизм в Китае. – М., 1982.
 3. Древнекитайская философия. Собр. текстов. В 2 т. – М., 1972.
 4. История китайской философии. – М., 1989.
 5. История правовых и политических учений/ Под. ред. Нерсесянца В.С. – М., 1988.
 6. Основи політичної науки. Курс лекцій/ За ред. Б.Кухти. – Ч.1 - Львів, 1996.
 7. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. – М., 1981.
 8. Переломов Л.С. Слово Конфуция. – М., 1997.
 9. Проблема человека в традиционных китайских учениях. – М., 1988.
 10. Рубин В.А. Идеология и культура Древнего Китая. – М., 1970.
 11. Філософія Стародавнього світу. Читанка з історії філософії. К.1. – К., 1992. – С. 53-91.

Тема 4. Основні суспільно-політичні погляди Стародавньої Індії.

Основні суспільно-політичні течії Стародавньої Індії. Джерела політичної думкиСтародавньої Індії - Веди,Брахмани,Упанішади,КнигаМану, Махабхарата,Рамаяна. Брахманізм про поділ суспільства на соціальні групи. Суть та принципи кастової організації стародавнього суспільства Індії. Утвердження панівного становища родової знаті - оновна ідея політичного вчення брахманізму."КнигаМану" про перевтілення душ у живій природі. Вчення про дхарму -культові, суспільні та сімейні обов"язки, які встановлені богами для кожної варни.Держава як засіб забезпечення кастових вимог. Наука управліннядержавою як вчення про кару, примус як основний метод здійснення влади. Вчення про “семичленне царство”. Зміст політичного ідеалу брахманізму. Трактат “Артхашастра” (“Настанова про користь”) як енциклопедія політичного мистецтва, як програма взаємних поступок з боку світської влади та жерців.

Буддизм та йогоідея звільнення людини від страждань, що походять від світських бажань. "Типитака" - кодекс буддійського канону. Вчення про нирвану (стан абсолютної досконалості) та умови його досягнення. Зрівняння прав каст в рамках релігійної сфери - основні соціальні вимоги буддизму. Поєднання в історії індійського суспільно-політичного мислення брахманізму, буддизму та ряду інших вірувань в індуїзм.

Список літератури

 1. Антология мировой философии. В 4 т. – М., 1968. Т.1.
 2. Бгагават-Гіта як вона є. – Бгактіведанта Бук траст, 1990.
 3. Бондарь-Левин Р. Древнеиндийская цивилизация. Наука и религия. – М., 1980.
 4. Зейдлер Г. Політична думка стародавнього світу. – Львів, 1959.
 5. История правовых и политических учений/ Под ред. Нерсесянца В.С. – М., 1988.
 6. Махабхарата. Рамайяна. – М., 1974.
 7. Основи політичної науки. Курс лекцій/ За ред. Б.Кухти. – Ч.1. -Львів, 1996.
 8. Рационалистическая традиция и современная Индия. – М., 1988.
 9. Філософія Стародавнього світу. Читанка з історії філософії. К.1. – К., 1992. – С. 9-51.Тема. 5 Виникнення і розвиток політико-правових вчень в Стародавній Греції.

Історико-політичні передумови зародження політичних вчень Стародавньої Греції. Відхід політики від релігії, а філософії і науки відміфу. Давньогрецькі міста-поліси як осередки політичного життя. Особливості державного устрою, форм правління в різних містах-полісах. Спарта,Афіни. Тирани і реформатори. Ідея політичного компромісу в поглядах Демокріта. Піфагор про поняття "рівності". Геракліт про демократію і закон. Софісти про людину, мораль, право і державу.

Список літератури

 1. Антология мировой философии. В 4 т. – М., 1968. Т.1.
 2. Боннар А. Греческая цивилизация. – М., 1992. - Т. 1-3.
 3. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. – М., 1988.
 4. Кондзьолка В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.
 5. Левек Пьер. Эллинистический мир. – М., 1989.
 6. Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. – М., 1955.
 7. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. – К., 1991. – С. 18-177.
 8. Плутарх. Перикл// Избранные жизнеописания. – М., 1990. Т.1. – С. 283-320.
 9. Плутарх. Солон// Избранные жизнеописания. – М., 1990. 1. – С. 157-189.
 10. Рассел В. Історія західної філософії. – К., 1995.
 11. Себайн Дж.,.Торсон Т. Історія політичної думки. – К., 1997.
 12. Тихолаз А. Геракліт.- К., 1996.
 13. Філософія Стародавнього світу. Читанка з історії філософії. – К., 1992. – С. 95-121.

Тема 6. Особливості сутності політичних поглядів Сократа.
Життя та ідейні переконання Сократа: суть різних підходів . Ксононофонт та Платон про Сократа. Метод "сократичної іронії". Сократ про етичні принципи політичного життя. Характеристика основних форм державного правління за Сократом. Особливий погляд Сократа на монархію. Раціональна традиція в гуманізмі Сократа. Ототожнення доброчесності зі знаннями. Сократ та афінська демократія. Платон "Апологія Сократа".

Список літератури

 1. Антология мировой философии. В 4 т. – М., 1968. Т.1.
 2. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. – М., 1979.
 3. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. – М., 1991. – С. 178-205.
 4. Платон. Апология Сократа// Собр. соч. в 4 т. - Т.1. – М., 1990. – С. 70-96.
 5. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.
 6. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. – К., 1997.
 7. Філософія Стародавнього світу. Читанка з історії філософії. – К.1 - К., 1992.

Тема 7. Концепція ідеального державного устрою в діалозі Платона "Держава"
Історико-соціальні передумови формування політичних ідей Платона.

Ідея про доброчесність як знання - провідна думка політичної філософії Платона. Справедливість якформальна мета держави та уявлення про неї. Платон про поділ суспільства на соціальні верстви залежно відстану душі (природних здібностей) і рівня підготовки,держава як регулятор співвідношення цих двох факторів. Управління як мистецтво, а мета суспільства - взаємне задоволення потреб людьми, чиї здібності доповнють одна одну. Держава та її основні функції. Платонівський комунізм та його дві основні форми. Платон про основні типидержавного устрою. Платонівськатеорія виховання підростаючого покоління.

Список літератури

 1. Асмус Б.Ф. Платон. – К., 1969.
 2. Бергер А. Политическая мысль древнегреческой демократии. – М., 1966.
 3. Каутский К. Платоновский и древнехристианский коммунизм. – Петербург, 1920
 4. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. – М., 1991. – С. 232-245.
 5. Платон. Государство// Соч. в 4 т. – М., 1994. – Т.3. – С. 79-402.
 6. Платон. Діалоги. – К., 1995
 7. Политическая социология. Ростов н/Д., - 1997.
 8. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.
 9. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. І. Античность, СПб. 1994.
 10. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. – К., 1997.
 11. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

Тема 8. Політичні погляди Платона в "Законах" і "Політику".
Політична теорія Платона в "Законах" і "Політику" як кінцевий результат платонівського бачення проблеми держави. Платон про закон та йогопризначення. Рівність урядовців і громадян перед законом. Мета законів. Подальший розвиток теорії ідеальноїдержави, де переважають не закони, а правила чистого розуму. Проблема політичного абсолютизму в діалозі "Політик". Класифікаціядержавних устроїв. Проблема демократичного політичного устрою в "Політику". Концепціязмішаної держави, як засіб досягнення рівноваги між монархічнимпринципоммудрості і демократичним принципом свободи. Проблема приватної власності. Система освіти та релігійні інститути.

Список літератури

 1. Плухов Б.В. Античная социальная утопия: вопросы истории и теории. – Л., 1989.
 2. Мотрошилова Н.В. Рождение философских идей. – М., 1991. – С. 245-247.
 3. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. – М., 1979.
 4. Платон. Законы// Собр. соч. в 4 т. – М., 1972. – Т.3. – Ч. 2.
 5. Платон. Политик// Собр. соч. в 4 т. – М., 1972. – Т. 3. – Ч. 2.
 6. Политическая социология. Ростов н/Д, 1997.
 7. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.
 8. Себайн Дж., Торсон Т.Історія політичної думки. – К., 1997.

Тема 9. Політичні ідеали Арістотеля.
Загальні особливості політико-правового вчення Арістотеля. Два основні етапи розвитку політичних поглядів Арістотеля.Арістотель про державу як про найвищий тип громади та її мету. Проблема державогенези та основних двох типів стосунків, на яких базується родина. Проблема рабства в політиці держави. Природні та неприродні шляхи набуття багатства. Критика платонівської утопії. Арістотель про основні форми врядування, їх залежність від моральних якостей носіїв влади. Застосування теорії “золотої середини” до створення оптимальної форми державного устрою. Арістотель про демократію. Міркування про причини переворотів. Проблема громадянства та освіти.

Список літератури

 1. Александров Г. Аристотель. – М., 1940.
 2. Асмус В. Античная философия. – М., 1976.
 3. Аристотель. Политика. Соч. в 4 т. – М., 1983. – Т.4.
 4. Добатур А.И. Политика и полития Аристотеля. – М., 1965.
 5. Зубов В. Аристотель. – М., 1963.
 6. Политическая социология. Ростов н/Д, 1997. – С. 341-346.
 7. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.
 8. Себайн Дж.,Торсон Т. Історія політичної думки. – К., 1997.
 9. Челоян В.К. Восток-Запад: Приемственность в философии античного и средневекового общества. – М., 1979.
Тема 10. Політичні вчення занепаду давньогрецьких держав.
Історико-політичні передумови формування політичних вчень в Греції в середині ІУ - II ст. до н.е. Криза полісних установ та втрата державами незалежності. Стан філософської і політичної науки.

Епікурейці. Вироблення у своїх учнів стану самодостатності - мета епікурейства. Проблема щастя та мети її досягнення. Створення держави та її основна мета. Форми державного правління. Людська культура як результат людського розуму.

Кініки. Відмова від життєвого добробуту. Соціальне підґрунтя вчення кініків. Проблема людської самодостатності, аскетизм і пуританство. Утопізм теорії кініків. Антисфен і Діоген. Поняття держави та ставлення до неї. Початки концепції світового громадянства /космополітизму/.

Стоїцизм. Самодостатність та індивідуальне благополуччя - мета стоїцизму. Зенон "Книга про державу". Морально-етичні устої стоїцизму, відданість своїм обов''язкам. Проблема всесвітньої держави та її громадянства. Зміст міждержавних стосунків. Закон міста і закон всесвітньої держави – закон звичаю і закон розуму. Вчення про два типи законів. Ревізія стоїцизму. Критика Карнеада. Повернення до стоїцизму ідей Платона та АрістотеляПанетієм з Родосу. 

Полібій. Історичний закон розвитку і занепаду та тенденція його прояву в незмішаних формах влади. Змішаний суспільний устрій як баланссоціальних сил. Ідея змішаного врядування як система пересторог і рівноваг.

Список літератури

 1. Антология мировой философии. В 4 т. – М., 1969.- Т.1.
 2. Гончарова Т. Эпикур. – М., 1988.
 3. Зейдлер Г. Політична думка стародавнього світу. – Львів, 1959.
 4. Мерзаев С.Б. Полибий. – М., 1986.
 5. Рассел Б. Історія західної філософії., - К.,1995
 6. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность, СПб., 1994.
 7. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. К., 1997.
 8. Полибий// Всеобщая история в сорока книгах. УІІ книга. – М., 1890.
 9. Філософія стародавнього світу. Читанка з історії філософії.- К.1 . К., 1992.– С.176-187.
 10. Шакур-Заде А.С. Эпикур/ Мыслители прошлого. – М., 1963.

Тема 11. Основні напрями політико-правової думки в Стародавньому Римі. Вчення Ціцерона про державу і владу. Римські юристи та особливості їхнього теоретичного доробку.

Основні напрямки політико-правові думки в Стародавньому Римі. Сципіонів гурт. Проблема взаємодії ідеального права стоїків з чинним правом держави. Ідея природного права як методологія дослідження звичаєвого права з позиції освіченості. Погляди Ціцерона на державу, владу в працях "Про державу", "Про закон", "Про обов''язки". Розвиток політико-правових поглядів у римських юристів. Визначення права як мистецтва добра і справедливості. Складові права: природне право, право народів, право громадян. Поняття приватного і політичного права.

Список літератури

 1. Цицерон. О государстве, о законах. Диалоги. М., 1994.
 2. Плутарх. Цицерон. // Избранньіе жизнеописания. В 2 т. – Т.2. – С. 520-564.
 3. Моммзен Т. История Рима., СПб., 1993.
 4. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.
 5. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки.- К., 1997.
 6. Утченко С.Л.Политические учения Древнего Рима. М., 1977.
 7. Утченко С.Л. Цицерон и его время.- М., 1972.

Тема 12.Початки християнської політичної доктрини. Суть та особливості політичних поглядів Сенеки.

Вплив посилення абсолютизму на відхід від активної політики до проблем етики.

Детермінанти формування політичних поглядівСенеки.Морально-етичні принципи у формуванні громадянської позиції. Нова трактовкаконцепції стоїцизму про "всесвітню державу". Релігійний зміст стоїцизму Сенеки. Відхід від віри в державу як у найвищу реалізацію моральної досконалості. Природне право та проблема необхідності закону й примусу. Утвердження християнської церкви як окремої інституції. Ідея про роздвоєне підданство та її нова трактовка. Потреба офіційної релігії.

Список літератури

 1. Антология мировой философии. В 4 т. – Т.1 .- М., 1968.
 2. Аврелий Марк. Размышления. – М., 1985.
 3. Основи політичної науки. Курс лекцій/ За ред. Б.Кухти. – Ч.1 - Львів,1996.
 4. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.
 5. Ренан Э. Марк Аврелий и конец античного мира. – М., 1991.
 6. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. М., 1995.
 7. Сенека Л.А. Моральні листи до Луцилія. – К., 1996.
 8. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. К., 1997.
 9. Філософія стародавнього світу. Читанка з історії філософії. –К.1.- К., 1992. –С.188-195.


Тема 13. Розвиток політичних засад християкської доктрини батьками церкви .Св.Амвросій, св. Григорій та св.Августин про владу та державу.

Особливості ранніх релігійно-політичнихдоктрин. Християнський світогляд про два типи обов''язків та два типи інституцій. Проблема релігійної толерації.Вироблення системи стосунків між церквою та державою. Св.Амвросій про автономію церкви в духовних справах. Церковницька концепція відносин між церквою і державою в трактаті св.Амвросія"Про обов”язки слуг господніх”.

Св.Августинпрохристиянськуспівдружність.Переосмислення в руслі християнського світобачення античної ідеї про людину як громадянина двох міст. Оправдання держави. Бог як вище благо і об”єкт любові громадян держави.Св.Августин про істинні причини занепаду Риму.Церкваяк зреалізована і наділена великою силою ідея організованої інституції. Важливість християнської моралідля держави. 

Св. Григорій та його праця "Пастирські настанови''про зведеннясвятості політичної влади до сповнення послуху пасивної покори. Морально-етичні характеристики імператорської влади.

Список літератури

 1. Августин Аврелій. Сповідь. – К., 1997.
 2. Августин Блаженный. О Граде Божем. Т.3. – Санкт-Петербург. Амитея. Киев.
 3. Каутский К. Происхождение християнства. – М., 1990.
 4. Лінч Джозеф. Середньовічна церква. – К., 1994.
 5. Поснов М.З. История Христианской церкви / до разделения церковей – 1054 г. Брюссель. – Киев, 1994.
 6. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.
 7. Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 1990
 1. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. К., 1997.
 2. Основи політичної науки. Курс лекцій/ За ред. Б.Кухти. – Ч.1.-Львів, 1996.

Тема 14. Головні напрями розвитку політичної думки в Середньовіччі

Головні напрямки розвитку політичної думки в Середньовіччі. Особливості формування Візантійської держави і права. Імператорські конституції. Пандекти Юстиніана. Вплив "Збірок цивільного права" на суспільно-політичнежиття Середньовіччя. Характерні риси розвитку західноєвропейських держав. Взаємовідносини влади церковної та світської. Головніджерела політичної думки - Саксонська правда, Салічна правда, Капітулярії Карла Великого. Політичний розвиток середньовічної Англії. "Велика Хартія Вольностей". Основні теократичні політичні теорії -папоцезаристична, дуалістична, цезаристична. Зародження ісламу, його погляди на державу.

Список літератури

 1. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с замечаниями Петерского И.С. М., 1984.
 2. Каплстон Ф. Середньовічна філософія. – К., 1997.
 3. Лебек С. Происхождение франков. У-ІХ века. М., 1993.
 4. Ле Гофор Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
 5. Основи політичної науки. Курс лекцій. За ред. Б.Кухти. – Ч.1 -Львів, 1996. .
 6. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.
 7. Себайн Дж.,.Торсон Т. Історія політичної думки. К., 1997.
 8. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979.
 9. Христоматия памятников феодального государства и права стран Европы М., 1961.

Тема 15. Занепад теократичного світогляду і зародження раціоналістичного.Тома Аквінський: погляди на державу, право і закон

Загальна характеристика праць "Сума теології" та "Панування владик”.

Тома Аквінський про універсальний синтез і гармонію в рамках людського знання конкретних наук, філософії та теології. Гармонія соціально-політичногожиття з природою. Суспільство як система цілей і намірів. Мета та основні функції світського правителя. Проблема підпорядкування влади правителя законам. Класифікація законів: вічний закон, природний закон,божественний закон та людський закон, якчотириформи розуму, що проявляють себе на чотирьох рівнях космічної реальності.

Список літератури

 1. Аквинский Ф. Трактаты о правлении. – М., 1993.
 2. Антология мировой философии. – М., 1969, Т.1, Ч.2.
 3. Боргом Ю. Фома Аквинский. –М., 1966.
 4. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. –СПб., 1994. Кн.3.
 5. Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья. – М., 1987.
 6. Картешив А.В. Вселенские соборы – М., 1994.
 7. Короткий політологічний словник. За ред Б.Кухти. –Львів, 1994.
 8. Рассел Б. Історія західної філософії. К., 1995.
 9. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. – К., 1997.
 10. Хейзинге Й. Осень средневековья. Сочинения: В 3 т. –М., 1995. Т.1


Тема 16. Теорія універсальної монархії Данте.

Данте про Європу як об"єднану християнську спільноту. Церква і держава як дві форми влади, щомають божественне походження.Імперські позиції Дантеяк ідеалізація універсального миру. "Божественнакомедія"про світську монархію як управліннявсіма мирянами. Доцільністьдержавної влади длястановленнямиру свободи. Подвійністьвуправлінні світом як відображення поєднання в людській натурі духовного і фізичного принципів.Соціальна концепція органічного суспільства.

Список літератури

 1. Данте А. Малые произведения. М., 1968.
 2. Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989.
 3. Левандовский А. Карл Великий. Через Империю к Европе. М., 1993.
 4. Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков и до наших дней. Т.2. Средневековье. СПб., 1994.
 5. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. –К., 1997.
 6. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979.

Тема 17. Марсилій Падуанський про державу і закон.

Філософські засади вчення М.Падуанського. Загальна характеристика роботи М.Падуанського "Захисник миру". Органістичне сприйняття держави. Відстоювання принципу розвитку держави від родини. Соціальна диференціація суспільства та місце духівництва в ній. Розмежування розуму і віри як попередник релігійного скептицизму. Радикальне розмежування духовного і земного у визначенні закону. Протилежність людського закону божественному. Проблема первинного джерела закону. М.Падуанський про виборну та спадкову монархію.

Список літератури

 1. Гуревич А.Я. Средневековьій мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1993.
 2. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. –К., 1997р.
 3. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. - М., 1961р.
 4. Хто є хто в європейській та американській політології. Малий політологічний словник. – Львів, 1995.
СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ З КУРСУ
"ІСТОРІЯ ЗАРУБ ІЖНИХ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ
(СТАРОДАВНІЙ СВІТ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ)"
 1. Августин Аврелий. Исповедь.- М. ,1932.
 2. Аврелий Марк. Наедине с собой. Размышления //Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий.- М., 1995.
 3. Аквинский Ф. Трактаты о правлении.- М., 1993.
 4. Аристотель. Никомахова зтика. Политика. Сочинения: В 4 т., -Т.4 - М., 1983
 5. Бергер А. Политическая мысль древнегреческой демократии.- М. ,1966.
 6. Боннар А. Греческая цивилизадия. М., 1992, Т.1-3.
 7. Гегель Г.Ф. Лекции по истории философии. СПб., 1994 . Кн. 3;
 8. Грановский Т.П. Лекции по истории средневековья. М., 1987.
 9. Данте А. Малые произведения. М., 1968.
 10. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с замечаниями Петерского И.С. М. ,1984. 
 11. Древнекитайская философия. Собр.текстов: В 2 т., М., 1972.
 12. Дройзен И. История зллинизма. Ростов-на-Дону, 1995, Т.1-3.
 13. 3ейдлер Гж. Політична думка стародавнього світу, Львів, 1959.
 14. История правовых й политических учений. Под ред.Нерсесянца В. С.- М.,1988. 
 15. Карсавин Л.П. Культура средних веков. К,1995.
 16. Лебек С. Происхождение франков. У-ІХ века. М., 1993.
 17. Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
 18. Лінч Джозеф. Середньовічна церква. К., 1994.
 19. Материалисты древней Греции.Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура, М., 1955 
 20. Моммзен Т. История Рима, СПб., 1993.
 21. Переломов Л. С. Слово Конфуция, М., 1992. 
 22. Платон. Государство. Сочинения: В 3 т. М., 1971, Т.З, Ч.1.
 23. Поснов М. 3. История Христианской Церкви /до разделения Церквей- 1054 г. Брюссель-Киев, 1991.
 24. Рассел Б. Історія західної філософії. К., 1995.
 25. Себайн Дж., .Торсон Т. Історія політичної думки. К., 1997.
 26. Семененко К.Й. Афоризмы Конфуция. М., 1987.
 27. Соколов В.В. Средневековая философия.м., 1979.
 28. Тойнби Дж.А. Постижение истории. - М., 1991.
 29. Утченко С.Л. Политические учиния Древнего Рима. М., 1977.
 30. Утченко С.Л. Цицерон й его время. М., 1972.
 31. Хейзинга Й. Осень средневековья.Сочинения: В 3 т.. М.. 1995. Т. 
 32. Хрестоматия памягников феодального государства й права стран Европы.- М., 1961.
 33. Хто є хто в європейській та американській політології? Малий політологічний словник. Львів, 1995.
 34. Цицерон. 0 государстве, о законах. Диалоги. М., 1994.
 35. Читанка з історії філософії: В 6 т. кн. 1. К., 1992.
 36. Ясперс К.Смысл й назначение истории.- М. ,1991.
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ
“ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ
(СТАРОДАВНІЙ СВІТ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ)
 1. Порівняльний аналіз основних напрямів в політичній думці Стародавнього Китаю.
 2. Особливості політичних поглядів Конфуція.
 3. Буддизм та його особливості як однієї із суспільно-політичних течій Стародавньої Індії.
 4. Політико-філософські переконання софістів.
 5. Проблема справедливості в діалозі Платона “Держава”.
 6. Проблема соціальної диференціації суспільства в діалозі Платона “Держава”.
 7. Теорія виховання та освіти у Платона.
 8. Погляди Платона на закон та його призначення.
 9. Проблеми соціального поділу та громадянства в працях Арістотеля.
 10. Платон та Арістотель про місце людини в процесі державотворення.
 11. Ідея рабовласницької демократії у Епікура.
 12. Ідея циклічності розвитку світу та її відображення у формах держави у Полібія.
 13. Політичний зміст стоїцизму.
 14. Особливості політичних поглядів Сенеки.
 15. Проблема співвідношення світськоі і духовної влади в роботі св.Августина “Про Град Божий”.
 16. Погляди Ціцерона на державу і владу.
 17. Проблема природи та класифікації законів у Томи Аквінського.
 18. Джерела політичної думки про особливості формування Візантійської держави і права.
 19. Характеристика основних теократичних політичних теорій (папоцезаристична,дуалістична та цезаристична).
 20. Політичні ідеї середньовічних єресей.
 21. Джон Фортеск’є “Про природу натурального закону”.
 22. Особливості політичних поглядів Марсилія Падуанського.
 23. Основні підходи до розуміння права в дигестах Юстиніана.
 24. Основні принципи вчення кініків.
 25. Теоретичне і практичне значення політії як “середнього “ державного устрою в роботі Арістотеля “Політика”.
 26. Порівняльний аналіз форм державного устрою в теорії Платона та Арістотеля.
 27. Платонізм як теоретичне підгрунтя політичної доктрини християнства.
 28. Теорія універсальної монархії Данте.
 29. Етичні принципи політичного життя у Сократа.
 30. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗНАНЬ З КУРСУ
“ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ
(СТАРОДАВНІЙ СВІТ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ).
 1. Зародження політичної думки, особливості цього процесу.
 2. Основні етапи розвитку світової політичної думки. Їхня характеристика.
 3. Поява політичних вчень.Основні причини виникнення політичних вчень.
 4. Процес формування політичної теорії, її функції.
 5. Що таке політична доктрина. Зміст перших політичних доктрин.
 6. Причини появи політики як особливого виду людської діяльності.
 7. Особливості змісту політичної думки в Єгипті та Вавілоні.
 8. Що таке цивілізація? Причини появи перших цивілізацій.
 9. Основні засади політичної влади в джерелах політичної думки Стародавнього Єгипту.
 10. Головні риси політичного мислення в Стародавньому світі.
 11. ”Реформи Урукагіні” та закони царя Хаммурапі про засоби зміцнення державної влади.
 12. Соціально-політичний зміст брахманізму.
 13. Особливості вчення буддихзму як однієї із суспільно-політичних течій Стародавньої Індії.
 14. Характеристика основних політико-правових напрямів Стародавнього Китаю.
 15. Політичне вчення Лао-цзи. Його особливості.
 16. Вчення Конфуція. Його основні риси.
 17. Політико-правовий зміст моїзму.
 18. Легізм як один з напрямів політико-правової думки Стародавнього Китаю.
 19. Історико-політичні передумови зародження політичних вчень Стародавньої Греції.
 20. Основні періоди розвитку політико-правових вчень в Греції та її ідейний зміст.
 21. Солон. Зміст його політичних поглядів, ставлення Солона до законів.
 22. Софісти. Їхні політико-філософські переконання.
 23. Сутність політичних поглядів Сократа.
 24. Сократ про основні форми державного правління.
 25. Історико-соціальні передумови формування платонівських політичних ідей.
 26. Місце доброчесності в діалозі Платона “Держава”.
 27. Соціальний поділ в ідеальній державі Платона.
 28. Платон про проблему справедливості.
 29. Зміст платонівського комунізму.
 30. Теорія виховання у Платона.
 31. Платон про типи державного правління.
 32. Теологічне підгрунтя платонівської концепції ідеальної держави
 33. Місце закону в одноіменній праці Платона.
 34. Платонівська концепція “змішаної” держави.
 35. Соціальні і політичні інститути в “Законах” Платона.
 36. Система освіти , місце релігійних інститутів в ідеальній державі Платона.
 37. Розвиток та зміст держави в концепції Арістотеля.
 38. Соціальна диференціація в ідеальній державі Арістотеля.
 39. Арістотель про громадянство.
 40. Ставлення Арістотеля до проблем власності та рівності у суспільстві.
 41. Основні форми врядування за Арістотелем. Їх характеристика. Ставлення Арістотеля до демократії.
 42. Арістотель про причини переворотів та про можливості їх запобігання.
 43. Зміст політичних поглядів епікурейців.
 44. Кініки. Основні принципи їхнього вчення.
 45. Школа стоїцизму. Ідея всесвітньої держави.
 46. Стоїки про основні типи законів.
 47. Критики стоїцизму.
 48. Зміст політичних поглядів Полібія.
 49. Ціцерон та ідеї стоїцизму.
 50. Політико-правові ідеї римських юристів.
 51. Основні підходи до розуміння права в дигестах Юстиніана.
 52. Сутність та особливості політичних поглядів Сенеки.
 53. Сенека про державу, природний стан та приватну власність.
 54. Утвердження християнської церкви. Політичний аспект християнського послуху.
 55. Особливості християнського розуміння проблеми подвійного підданства.
 56. Політико-філософські погляди св.Амвросія.
 57. Особливості політичних поглядів св.Августина в роботі “Про Град Божий”.
 58. Концепція святості державної влади у св.Григорія.
 59. Особливості політико-правових поглядів германських народів.
 60. Початки декларування законів в період Середньовіччя.
 61. Проблема співвідношення закону та королівської влади.
 62. Тома Аквінський про природу та суспільство.
 63. Проблема природи та класифікації законів у Томи Аквінського.
 64. Співвідношення трьох типів претензій на королівську владу в період раннього Середньовіччя.
 65. Теорія універсальної монархії Данте в “Божественній комедії”.
 66. Ідея політичного компромісу в поглядах Демокріта.
 67. Геракліт про державний лад та владу в державі.
 68. Сократ про етичні принципи політичного життя.
 69. Полібій про циклічність розвитку світу, послідовну зміну форм держави.
 70. Політичні вчення періоду занепаду давньогрецьких держав.
 71. Основні напрями політико-правової думки в Стародавньому Римі.
 72. Приватне і політичне право в Стародавньому Римі.
 73. Значення політичних вчень античності для подальшого розвитку політичних поглядів в Європі.
 74. Ідея рабовласницької демократії в Епікура.
 75. Основні напрямки політико-правовї думки в Стародавньому Римі.
 76. Погляди Ціцерона на державу та владу в працях “Про державу”, “Про закони” та “Про обов’язки”.
 77. Загальні принципи східних політичних доктрин.
 78. Значення документів у вивченні політичної думки.
 79. Особливості ранніх релігійно-політичних доктрин.
 80. Погляди Арістотеля на історію розвитку державного устрою Афін в роботі “Афінська політія”.
 81. Політичні реформи Клісфена та їх зміст.
 82. Перікл. Зміст політичних поглядів Перікла.
 83. Римське право та його сладові.
 84. Головні напрями розвитку політичної думки в Середньовіччі.
 85. Причини занепаду теократичного світогляду в політиці і зародження раціоналістичного.
 86. Політичні погляди Марсилія Падуанського.
 87. Загальна характеристика роботи Марсилія Падуанського “Захисник миру”.
 88. ”Збірки цивільного права” та їх вплив на суспільно-політичне життя.
 89. Зміст “Повчань” Птаххетепа . Спроба розробки та обгрунтування піраміди влади в Стародавньому Єгипті.
 90. Джерела політичної думки Стародавньої Індії – Веди, Брахмани, Упанішади, Книга Ману, Махабхарата, Рамаяна.

Головна сторінка | ЦПД | КП ЛНУ | Програми навчання | Реєстрація на навчання | Навчальна література | Викладачі | Бібліотека | Ресурси | Новини | Книга відгуків | Пошук 

 © Центр політичних досліджень, м.Львів, 2001. 
E-mail:cpdfd@franko.lviv.ua, Контактна інформація. 
Design: Yuri Hajduk. 
Останнє поновлення 30/05/2001 

Ежедневный анализ рынка форекс. От UMIS