Західноукраїнський ресурсний 
інтернет-портал 
дистанційної освіти
з суспільно-гуманітарних наук
Проект Центру політичних досліджень
Матеріали з дисципліни надані 
кафедрою політології ЛНУ ім.І.Франка

Програми навчання / Cинтетичний курс "ПОЛІТОЛОГІЯ"

 Навчання безкоштовне Навчальні матеріали  
Головна 
Дистанційне навчання
Рестрація
Процедура
Програми і курси
Навчальні матеріали
Викладачі
Бібліотека
Публікації 
Ресурси
Новини 
Книга відгуків
Пошук
Синтетичний курс "Політологія"
ПРО КУРС

Тема 1. Політика як суспільне явище, форма діяльності та теоретичне знання.
Тема 2. Основні віхи історії зарубіжної політичної думки.
Тема З. Генеза політичної думки в Україні.
Тема 4. 3міст і структура політичної сфери життєдіяльності суспільства.
Тема 5. Економічні основи політичних відносин.
Тема 6. Влада в політичному житті суспільства.
Тема 7. Етнонаціональні проблеми суспільства.
Тема 8. Демократія в політичному житті суспільства.
Тема 9 . Сутність, структура та функції політичної системи.
Тема 10. Держава як основний інститут політичної системи.
Тема 11. Правова держава і громадянське суспільство. 
Тема 12. Політичні партії та громадсько-політичні об'єднання. 
Тема 13. .Політичний процес. Політична поведінка громадян. 
Тема 14. Політична свідомість і політична культура. 
Тема 15. Вибори і виборчі системи.
Тема 16. Політика і релігія. Міжконфесійні процеси в Україні.
Тема 17. Політичні еліти та політичне лідерство в Україні. 
Тема 18. Політичні конфлікти та шляхи їх подолання. 
Тема 19. Україна і світова політика.

 


Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія:
 1. Абизов В.Є., Кремень В.Г. Політичне рішення: механізм прийняття. - К., 1995.
 2. Білоус А.О. Політичні об'єднання України. - К., 1993.
 3. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произв. - М., 1990.
 4. Гаєвський Б.А. Філософія політики. - К., 1993.
 5. Гаєць В. Державність України. На шляху до громадянського суспільства // Віче. - 1995. - № 5.
 6. Гарань О. Розпад СРСР і українське питання в політиці США // Сучасність. - 1995. - № 4.
 7. Грушевський М.С. На порозі Нової України. Гадки і мрії. - К.,
 8. 1992.
 9. Липинський В. Листи до братів-хліборобів // Хроника 2000. -
 10. 1993.-№3-4.
 11. Мороз О. Відстоювати інтереси України // Політика і час. -1995.-№1.
 12. Об'єднані нації - об'єднаний світ : Виступ Президента України Л.Д. Кучми на спільному урочистому засіданні Генеральної Асамблеї ООН з нагоди 50-ї річниці Організації Об'єднаних Націй 22 жовтня 1995 р. // Політика і час. - 1995. - № 11.
 13. Пирожков С., Ситник П. Консолідація українського суспільства: ідейні засади // Віче. -1995. - № 4. 
 14. Політичні структури та процеси в сучасній Україні: Політологічний аналіз / Ф. М. Рудич, В. Б. Безверхий, М. Г. Кириченко та ін. - К., 1995. 
 15. Стан і перспективи української зовнішньої політики : Виступ Президента України Л. Кучми на засіданні керівного складу МЗС України 15 липня 1996 р. // Політика і час. - 1996. - № 3. 
 16. Теофіл Іван Кіс. Виборчі системи та їхні політичні наслідки // Нова політика. - 1996. - № 2-4.
 17. Якушик В. Різновиди політичних режимів // Віче - 1995. - № 9.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги

Тема 1.   Політика як суспільне явище, форма діяльності та теоретичне знання.

1. Політика і політичні відносини в життєдіяльності суспільства.

2. Політичні відносини сучасного українського суспільства.

3. Політологія як наука. Предмет, основні закони і категорії політології.

Самостійна робота 1. Проробіть та занотуйте основні положення до вказаної теми зі списку рекомендованої літератури. Визначте зміст основних категорій та понять: політика, політична сфера, політичні відносини, фактори політики, політична наука, політологія, об'єкт, предмет, закони та категорії політології.

2. З'ясуйте тенденції розвитку сучасних міжнародних політичних відносин.

3. Визначте зміст і характер сучасних соціально-політичних процесів в Україні.

Практичні завдання 1 .З'ясуйте суть, місце і роль політології в системі гуманітарних наук.

2. Які функції політології в демократичному розвитку українського суспільства.

3. З'ясуйте зміст процесу вироблення політики і формування політичних відносин.

Питання для дискусій 1. Чим обумовлена необхідність теоретичного обґрунтування політичної діяльності?

2. Які зміст та тенденції розвитку політичних знань в українському суспільстві?

3. Чим обумовлено виникнення політики як суспільного явища?

4. Які основні функції виконує політика у суспільному житті?

Теми рефератів та контрольних робіт 1. Політологія, її місце і роль в системі суспільних наук.

2. Джерела вивчення української політології.

3. Потреби та інтереси соціальних груп, страт та класів як основа політики і політичних відносин суспільства.

4. Політичні організації і політична діяльність.

5. Соціально-політичні відносини їх особливість в Україні.

6. Політична діяльність та об'єктивація інтересів і потреб суб'єктів політики.

7. Зміст і характер політичних відносин в українському суспільстві.

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія
 1. Аристотель. Политика // Соч.: В 4т. - М., 1983. Бергер А.К. Политическая мысль древнегреческой
 2. демократии. - М., 1966.
 3. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М., 1990.
 4. Гоббс Т. Левиафан // Соч. - М., 1991.- Т.2.
 5. История политических и правовых учений: Учеб. пособие / П.С. Грацианский, В.Д. Зорькин, Л.С. Мамут и др.; Под ред. В.С. Нерсесянса. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1988.
 6. История политических и правовых учений. Домарксистский период. - М., 1991.
 7. Кирилюк Ф.М., Ковш О.Г. Западноевропейские социально-политические учения ХII в.-Киев, 1991.
 8. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. - Львів, 1993.
 9. Локк Дж. Два трактата о правлении // Соч. : В 3 т. - М., 1987.-Т.З.
 10. Лосский Н.О. История русской философии. - М., 1992.
 11. Макиавелли Н. Государь. - М., 1990.
 12. Монтескье Ш. О духе законов // Избр. произв. - М., 1995.
 13. Ортега-і-Гасет X. Вибрані твори. - К., 1994.
 14. Платон. Собр. соч.: В 4 т. / Общ. ред. А.Ф. Лосева и др. - М., 1990.
 15. Поппер К. Відкрите суспільство та його ворога. - К., 1994. -Т. 1-2.
 16. Федосеев А.А. Современная американская буржуазная полито-логия: истоки, традиции, новации. - Л., 1989.
 17. Современная социал-демократия : Словарь-справочник / В.Я. Швейцер; Под общ. ред. А.А.Галкина. - М., 1990.
 18. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима: III - І вв. дон.з.-М., 1977.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
  Викладачі та тренери

  Контрольні питання 
та вимоги

Тема 2. Основні віхи історії зарубіжної політичної думки

1. Політична думка Стародавнього світу і Середньовіччя.

2. Особливості розвитку політичної науки Нового часу.

3. Основні ідеї сучасної зарубіжної політології.

Самостійна робота

1. Спробуйте самостійно дати визначення таких політичних концепцій та з'ясуйте, що є теоретико-методологічною основою кожної із них: плюралізм, консерватизм, марксизм, соціалізм, комунізм, анархізм, соціал-демократизм.

2. Зробіть порівняльний аналіз підходів до конкретних політичних проблем у сучасній політичній науці США і Західної Європи.

Практичні завдання

1. На основі ознайомлення з особливостями становлення світової політичної думки різних періодів, спробуйте проаналізувати загальні принципи її розвитку.

2. Розкрийте суть і зміст таких понять: політична концепція, доктрина, ідея, демократія, деспотія, охлократія, олігархія, монархія, тиранія, аристократія, абсолютизм, закон, право тощо.

Питання для дискусій

І. Держава і влада як стрижневі проблеми світової політичної думки.

2. Пануючі в конкретний період філософія та релігія як теоретичні засади політичних доктрин.

3. Співвідношення понять гуманізм, раціоналізм, демократія в різноманітних політичних концепціях.

4. Загальне і особливе у сучасних ліберальних, консервативних, соціал-демократичних, соціалістично-комуністичних і християнських доктринах сучасності.

Теми рефератів та контрольних робіт

1. Загальне та особливе у поглядах Платона та Арістотеля на державу, владу, власність.

2. Особливості політико-релігійних доктрин середньовіччя.

3. Порівняльний аналіз учень Н. Макіавеллі та Ш. Монтеск'є про політику і державу.

4. Основні ідеї марксистської концепцеї політики і політичних відносин.

5. Концепції російської імперської політики ХІІ-ХІХ ст.

6. Проблеми особи і держави в політичних концепціях Т. Гоббса і Д. Локка.

7. Раціоналізм як основа політичного мислення політологів нової доби.

8. Сучасна зарубіжна політологія: основні ідеї та напрямки дослідження політики.

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія 
 1. Апанович О. Українсько-російський договір 1654. Міфи і реальність. - К., 1991.
 2. Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. - К., 1993.
 3. Великий українець : Зб.праць Михайла Грушевського; передм. Л.Кравчука. - К., 1992.
 4. Гетьман Орлик Пилип “Вивід прав України” // Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. - К., 1993.
 5. Гнатенко П.И. Общественно-политическая мисль на Украине во второй половине XVII - середине XVIII века. - Днепропетровск, 1982.
 6. Гунчак Т. Україна. Перша половина XX ст. Нариси політичної історії. - К., 1993.
 7. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. - К., 1993.
 8. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. - К., 1991.-Т.1. - Р. З, 4, 6,14;Т.2..-Р. 1-4,7.
 9. Замалеев А.Ф., Зоц В.А. Мыслители Киевской Руси. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев, 1981.
 10. Історія Русів / Пер І. Драча. - К., 1991.
 11. Кухта Б. З історії політичної думки першої половини XX ст. -Львів, 1993.-Ч.1.П.
 12. Охримович Ю. Розвиток української національно-політичної думки від початку XIX ст. до Михайла Драгоманова. - Нью-Йорк, 1985.
 13. Скакун О. Ф. Политическая и правовая мысль на Украине (1861-1917). - Харьков, 1987.
 14. Смолій В. А., Гуржій О. І. Як і коли почала формуватися українська нація. - К., 1991.
 15. Толочко П. П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории.-К., 1987.
 16. Феденко П. Український рух у XX ст. - Лондон, 1959.
 17. Філософія Відродження на Україні / М.В. Кашуба, І.В. Пославский, І.С. Захара та ін.; Відп. ред. М.В. Кашуба. - К., 1990.
 18. Хижняк 3.1. Києво-Могилянська академія. - К., 1991.
 19. Чубатий М. Огляд історії українського права. - Мюнхен, 1974.
 20. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків : У 3 т. / Редкол.: П.С. Сохань (відп. ред.) та ін. - К., 1990-1991. - Т. 1.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги

Тема 3. Генеза політичної думки в Україні

1. Політико-правові погляди за княжої доби.

2. Розвиток політичних ідей ученими братських шкіл та Києво-Могилянської академії.

3. Суспільно-політичні засади козацтва. Державотворча діяльність Б.Хмельницького.

4. Обгрунтування І.Мазепою та П.Орликом концепції незалежної самостійної української держави.

Самостійна робота
1. Проаналізуйте зміст таких понять: братство, козацтво, козацько-гетьманська держава, самоврядування, автономія, федералізм, національна держава.

2. Простежте роль демократичних принципів в житті українського козацтва.

3. Порівняйте шляхи розв'язання національної проблеми В.Липинським, І.Франком, Д.Донцовим.

Практичні завдання 1. Визначте характерні особливості політичної організації українського козацтва.

2. Зробіть аналіз поглядів І.Мазепи та П.Орлика, їх бачення суверенного, незалежного розвитку України.

Теми рефератів та контрольних робіт 1. Періодизація політичної історії та політичної думки в Україні.

2. "Слово про закон і благодать" Іларіона - перший на Русі політичний трактат.

3. Роль "Конституції та Виводу прав України" П.Орлика у розвитку політичної думки в Україні.

4. Розвиток демократичних інституцій і структур в українському суспільстві.

5. Ідеї гуманізму в працях Ю.Дрогобича, П.Русіна, Ш.Шимовича, І.Вишенського та С.Оріховського.

6. Політичні погляди професора Києво-Могилянської академії Й.Кононовича-Горбачевського, А.Яворського, Ф.Прокоповича, П.Могили та їх роль у національному відродженні України.

7. Т.Шевченко про російську імперіалістичну політику (твори "Містерія", "Великий льох", "Розрита могила", "Кавказ").

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія
 1. Буркарт Г. Група. Особа / Пер. з нім. - Берлін, 1993. Вебер М. Изб. Произв. - М., 1990.
 2. Веселовский В. Классы, слои и власть / Пер. с польс.; под. ред и спредисл. А.Г. Здравомыслова,- М., 1981.
 3. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. - К., 1991.
 4. Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класе Советского Союза. - М., 1991.
 5. Грушевський М. С. На порозі Нової України. - К., 1991.
 6. Коринхаузер В. Політика масового суспільства // Політол. читання. -1992.-№ 1.
 7. Молодежь Украины: ожидания, ориентация, поведение. -Киев,1993.
 8. Нойманн М. Класи: поява, трансформація, зникнення / Пер. з нім./- Берлін, 1992.
 9. Паламарчук В. М. Економічні перетворення і соціальна безпека. - К., 1996.
 10. Політологія посткомунізму : Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / В.Полохало (керівн. авт. кол.). - К., 1995. - Р. 3.
 11. Попов Б., Піддубний В., Шкляр Л. та ін. Етнос і соціум. - К., 1993.
 12. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги

Тема 4. Зміст і структура політичної сфери життєдіяльності суспільства

1. Сутність та зміст, об'єкти і суб'єкти політичного життя суспільства.

2. Політична структурованість як фактор Суспільного життя.

3. Соціальна орієнтація сучасного українського суспільства.

Самостійна робота

1. З'ясуйте зміст таких категорій: політичне життя суспільства, об'єкти політики, соціальні страти, соціальне представництво.

2. Проаналізуйте соціальні інтереси та політичну діяльність основних суб'єктів у сучасному політичному житті України.

Практичні завдання

1. На основі рекомендованої літератури охарактеризуйте соціальну структуру українського суспільства та тенденції її розвитку.

2. Проаналізуйте залежність соціальних інтересів суб'єктів політики і соціальної політики держави.

Питання для дискусій

1.Чим визначається соціальна орієнтація різних соціальних спільностей?

2. Чим визначається зміст політичного життя суспільства?

3. Як впливає соціальна структуризація суспільства на здійснення владних відносин?

4. Як представлені інтереси соціальних спільностей у політичному житті України?

Теми рефератів та контрольних робіт

1. Рушійні сили політичного життя суспільства.

2. Сутність та функції соціальної структури суспільства.

3. Політичне життя і політична соціалізація.

4. Політичні інтереси та потреби людини.

5. Соціальне представництво як засіб політичного впливу.

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія 
 1. Валевський О.Л., Гончар М.М. Структура геополітичних інтересів України. - К., 1995.
 2. Власюк О.С., Ямпольська І.Л. Зовнішня торгівля України:
 3. стан та прогноз. - К., 1995.
 4. Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму. Що далі? -К.,1996.
 5. Міжнародні економічні відносини: Система регулювання міжнародних економічних відносин : Підручн. / А.С. Філіпенко та ін. - К., 1994.
 6. Мороз О. Відстоювати інтереси України // Політика і час. -1995.-№ 1.
 7. Паламарчук В.М. Економічні перетворення і соціальна безпека.-К., 1996.
 8. Паламарчук В.М. Соціальна трансформація суспільства і національні інтереси України. - К., 1994.
 9. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітим-ності. - К., 1996.
 10. Стан і перспективи української зовнішньої політики : Виступ Президента України Л.Кучми на засіданні керівного складу МЗС України 15 липня 1996 р. // Політика і час. - 1996. - № 3.
 11. Томенко М. Українська перспектива: історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії. - К., 1995.
 12. Філіпенко А. Об'єктивно зумовлений курс. Міжнародні аспекти економічного реформування в Україні // Політика і час. -199б.-№ 6.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги

Тема 5. Економічні основи політичних відносин

1. Взаємовплив економіки і політики у суспільному житті.

2. Сучасна економічна політика України.

3. Економіка і соціальна політика.

Самостійна робота 1. На основі рекомендованої літератури з'ясуйте спрямованість економічних перетворень в Україні.

2. Дайте аналіз сучасних економічних і політичних відносин України та основних тенденцій їх розвитку.

Практичні завдання 1. Проаналізуйте зміст соціально-економічних процесів українського суспільства, порівняйте їх з іншими країнами.

2. Визначте головні напрямки і проблеми соціальної політики України.

Теми рефератів та контрольних робіт 1. Економічний розвиток і економічна безпека держави.

2. Соціально-економічний розвиток України: тенденції та проблеми.

3. Сутність сучасних економічних процесів в Україні.

4. Економіка як об'єкт політики.

5. Соціальна спрямованість економічної реформи.

6. Економічні та соціально-політичні інтереси громадян.

7. Соціальний захист як проблема політики.

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія
 1. Аристотель. Политика : Соч. В 4т. - М., 1983.
 2. Вебер М. Основные социологические понятий // Избр. произв. -М.,1990.
 3. Веселовский В. Классы, слои и власть / Под ред. и с предисл. А.Г. Здравомыслова. - М., 1981.
 4. Власть. Очерки современной политической философии Запада / В.В. Мшвениерадзе, И.И. Кравченко, Е.В., Осипова и др.; Отв. Ред. В.В. Мшвениерадзе. - М., 1989.
 5. Грушевський М.С. На порозі Нової України. Гадки і мрії. - К., 1992.
 6. Иванов В., Матеиенко В., Перушев В., Молодых И. Технология политической власти. - Киев, 1994.
 7. Каверин С.Б. Потребность власти. -М., 1991.
 8. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Соч.: В 6 т. - М., 1969. - Т.6.
 9. Конституційні акти України 1917-1920 : Невідомі Конституції України. - К., 1992.
 10. Кравченко В.І. Територіальний устрій та місцеві органи влади Украни.- К.,1995.
 11. Політичні структури та процеси у сучасній Україні: політологічний аналіз. - К., 1995.
 12. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету та легітимносгі. - К., 1996.
 13. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія Української конституції. - К., 1993.
 14. Тиковенко А. Г. Авторитет власти: прошлое и настоящее. - М., 1992.
 15. Халипов В.Ф. Власть: Основи кратологии. - М., 1995. 
 16. Шаповал В. Н. Президент у механізмі здійснення державної влади.-К., 1995.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги

Тема 6. Влада в політичному житті суспільства

1. Влада як соціальне явище. Поняття і сутність політичної влади.

2. Функціонування та забезпечення політичної влади. Легітимність влади.

3. Влада і владні відносини у сучасному українському суспільстві.

Самостійна робота 1. У рекомендованій літературі простежте викладення змісту категорій: влада, владні відносини, поділ влади, легітимність влади. Визначте найбільш важливі ознаки цих термінів.

2. Порівняйте принципові положення мажоритарної і пропорційної виборчої систем.

Практичні завдання 1. Зробіть порівняльний аналіз існуючих визначень "влада".

2. Визначте умови реалізації влади у суспільних відносинах.

3. Дайте характеристику виборчої системи українського суспільства.

Теми рефератів та контрольних робіт 1. Проект Конституції Пилипа Орлика як пам'ятка духовної та політичної культури українського суспільства.

2. В. Липинський про політичну владу суспільства.

3. Права, вольності та державний устрій республіки за Конституцією УНР.

4. Питання влади як соціальна проблема.

5. Легітимність влади як соціальна проблема.

6. Проблеми влади і владних відносин у сучасному українському суспільстві.

7. Потенційні можливості мажоритарної і пропорційної виборчої системи.

8. Проблема поділу і реалізації влади як соціальнеявище.

9. Умови і фактори ефективності реалізації влади у суспільстві.

10. Політичне життя і владні відносини.

Питання для дискусій 1. Що спільного і в чому відмінність між політичною і державною владою?

2. Чим обумовлюється легітимність влади?

3. Як впливають виборчі системи на формування владних. структур?

4. Від чого залежить ефективність здійснення влади?

5. У чому полягають проблеми владних відносин сучасного українського суспільства?

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія
 1. Бердяев Н. Судьба России. Р. 2, Проблема национальности. - М., 1918.
 2. Бойко Ю. Шлях нації. - Львів, 1992. - Р. 2, 3. Варзар І.М. Політична етнологія як наука. - К., 1994. 
 3. Гетьман Пилип Орлик "Вивід прав України" // Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. - К., 1993.
 4. Грушевський М. Історія України-Руси : В 11т., 12 кн. / Редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін. - К., 1991.- Т.1. - 1991.
 5. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? - К., 1991.
 6. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії.- К.,1993.
 7. Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. - К., 1992.
 8. Іванишин В. Нація, державність, націоналізм. - Дрогобич, 1992.
 9. Історія держави і права України : Підручн. - К., 1993.
 10. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років.- К., 1995.
 11. Конквест Р. Жнива скорботи. - К., 1993.
 12. Костомаров М.І. "Закон божий" (книга буття українського народу).-К, 1991.
 13. Майборода А. Теория етнополитики в западном обществоведении. - Киев, 1993.
 14. Півторак Григорій. Українці: звідки ми і наша мова. - К., 1993.
 15. Ребкало В.А.,Обушний М.І., Майборода О.М. Етнонаціональні процеси в сучасній Україні : Досвід, проблеми, перспективи. - К., 1996.
 16. Сергійчук В. Українці в імперії. - К., 1992.
 17. Ситник П.К. Гуманістичні засади консолідації українського суспільства. - К., 1996.
 18. Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність. - К., 1994
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги

Тема 7. Етнонаціональні проблеми суспільства

1. Етнонаціональні спільності та їхня роль у політичному житті суспільства.

2. Особливості та шляхи формування української нації.

3. Сутність та зміст української національної ідеї та її роль у державному відродженні.

Самостійна робота 1. На основі рекомендованої літератури з'ясуйте зміст таких понять: етнос, народність, народ, нація, національні відносини, націоналізм, інтернаціоналізм, космополітизм, фашизм, расизм, сепаратизм, національне відродження.

2. Визначте причини деформації національного розвитку в Україні та зміст сучасної національної політики держави.

Практичні завдання 1. На основі відомих теорій про походження націй визначте закономірності розвитку націй і національних відносин.

2. Простежте, які суперечності національно-етнічного розвитку найбільше виявляються у сучасних політичних процесах.

Питання для дискусій 1. Які передумови етнічного ренесансу на сучасному етапі суспільно-політичного розвитку?

2. У чому причина виникнення великодержавного шовінізму та расизму?

3. Які умови необхідні для формування національної свідомості?

Теми рефератів та контрольних робіт 1. Національні відносини як об'єкт політики.

2. Сутність та основні тенденції розвитку етносів, націй і національних відносин.

3. Національна політика України у сучасних умовах.

4. Проблема націй і національних відносин у суспільно-політичній спадщині І. Франка.

5. Еволюція українського націоналізму.

6. Причини загострення суперечностей національного розвитку.

7. Основні тенденції розвитку державності України в контексті національної ідеї.

8. Українська національна ідея: сутність, зміст, соціальне значення.

9. Роль політики у вирішенні національних проблем.

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія
 1. Бергер А.К. Политическая мьісль древнегреческой демокраии. - М., 1966.
 2. Бердяев Н. Духовньїе основи русской революции: Философия
 3. неравенства // Собр. соч.: В 4 т. - Париж, 1939. - Т.4.
 4. Бердяев Н. Духовньїе основи русской революции: философия
 5. неравенства // Собр. соч.: В 4т. - М., 1989. - Т. 4.
 6. Грушевський М. С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн /
 7. Редкол. П.С.Сохань (голова) та ін. - К., 1991.
 8. Дай Т.Р., Зиглер Л.Х. Демократия для злитьі : Введение в
 9. американскую политику. - М., 1989.
 10. Даль Р. Введение в зкономическую демократию. - М., 1991. Демократія в Україні: минуле і сучасність. - К., 1993. Ковалевский М. Происхождение современной демократии. -
 11. М., 1989-1901.-Т. 1.-4.1-4.
 12. Ковлер А. Й. Исторические формьі демократии. - М., 1990. Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги. - К., 1994.
 13. -Т.1-2.
 14. Права человека: Сб. универсальные и региональные междунар. док..
 15. -М., 1990,
 16. Токвиль А. Демократия в Америке (пер. с франц.). - Киев, 1960.
 17. Франко І. Чого ми вимагаємо? // Зібр. творів. - У 50 т. - К., 1966.-Т.44.
 18. Франко І. Що таке соціалізм? // Там же. - Т. 45. 
 19. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. - К., 1993. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків : У 3 т. / Редкол. П.С. Сохань (відп. Ред.) та ін. - К., 1999 -1991.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
  Викладачі та тренери

  Контрольні питання 
та вимоги

Тема 8. Демократія в політичному житті суспільства

1. Поняття демократії. Соціальні основи демократії та її форми.

2. Конституційні засади розвитку демократії в сучасному українському суспільстві.

Самостійна робота 1. Використовуючи словники та рекомендовану літературу до теми, визначте зміст таких категорій: демократія, лібералізм, плюралізм, безпосередня представницька демократія, права людини.

2. Порівняйте забезпечення прав людини в демократичному і тоталітарному суспільстві.

Практичні завдання 1. Визначте критерії розвитку демократії.

2. Обгрунтуйте тезу, що права і свободи людини є основою демократичного суспільства.

Питання для дискусій 1. Яка із двох форм демократії - безпосередня чи представницька - є більш ефективною і доцільною?

2. Як співвідносяться демократія і свобода?

3. Місце і роль політичного плюралізму в розгортанні демократії.

Теми рефератів та контрольних робіт 1. Гармонізація суспільних і особисгісних інтересів у демократичному суспільстві.

2. Різновидність традиційних форм демократії в історії українського суспільства.

3. Роль засобів масової інформації в демократичному суспільстві.

4. Соціально-економічні основи демократичного суспільства.

5. Характеристика сучасних теорій демократії (ліберальної, плюралістичної, елітарної, конкурентної).

6. Політична відповідальність: сутність та функції.

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія
 1. Вебер М. Политика как призвание й профессия // Избр. произв.-М., 1990.
 2. Конституційні акти України 1917-1920 : Невідомі Конституції України.-К., 1996.
 3. Паламарчук В.М. Соціальна трансформація суспільства і національні інтереси України. - К., 1995.
 4. Ситник П.К. Гуманістичні засади консолідації українського суспільства. - К., 1996.
 5. Шаповал В. Н. Британська Конституція. - К., 1991.
 6. Шаповал В. Н. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз.-К., 1995.
 7. Шаповал В. Н. Зарубіжний парламентаризм. - К., 1993.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги

Тема 9. Сутність, структура та функції політичної системи

1. Структура та функції політичної системи.

2. Формування та функціонування політичної системи сучасного українського суспільства.

Самостійна робота 1. З'ясуйте суть таких категорій та понять: політична система, політичні інститути, функції політичної системи.

2. Розробіть схему політичної системи суспільства.

Практичні завдання 1. Простежте еволюцію поглядів стосовно політичної системи в українській політології.

2. Визначте конституційні засади сучасної політичної системи України.

Питання для дискусій

1. Що визначає політичну систему суспільства?

2. Місце і роль політичних партій у політичній системі суспільства.

3. Загальне та особливе у формуванні та розвитку політичних систем.

Теми рефератів та контрольних робіт 1. Основні елементи політичної системи суспільства, їхня роль та функції.

2. Стабілізуючі фактори функціонування політичної системи.

3. Порівняльний аналіз політичної системи за проектом

Конституції гетьмана Пилипа Орлика та Української Народної Республіки.

4. Політична система України за новою Конституцією.

5. Політична система як механізм функціонування владних відносин у суспільстві.

6. Механізм функціонування політичної системи суспільства.

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія
 1. Грабовський С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. - К., 1995.
 2. Кіс Т.І. Виборчі системи та їхні політичні наслідки // Нова політика. - 1996.-№ 2-4.
 3. Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі Конституції України.-К., 1992.
 4. Костомаров Н. Й. Мысли о федеральном начале в Древней Руси // Собр.соч.- СПб„ 1903. - Кн.1.
 5. Куприн Н. Я. Из истории государственно-правовой мысли дореволюционой России (XIX в.). - М., 1980.
 6. Ленін В. І. Держава і революція // Повне зібр. тв. - Т. 33.
 7. Маркс К. Конспект книги М. Бакуніна "Государственность и анархия" // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т. 18.
 8. Рабинович П. М. Основи загальної теорії права та держави. -К., 1994.
 9. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности й государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 20.
 10. Юрченко О. Природа і функції совєтських федеративних форм. - Мюнхен, 1956.
 11. Якушик В. Різновиди політичних режимів // Віче,- 1995. - № 9.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги

Тема 10. Держава як основний суб'єкт політичної системи

1. Походження держави, її сутність та функцій'.

2. Форми державного правління і державного устрою.

3. Політичні режими: типології та загальна характеристика.

Самостійна робота 1. Проаналізуйте зміст таких основних категорій та понять :

держава, суверенітет; форми державного правління: монархія, республіка; державний устрій: унітарна держава, федерація, конфередерація; соціальна держава та ін.

2. З'ясуйте відмінність форм державного правління і державного устрою.

Практичні завдання 

1. Розкрийте причини виникнення держави.

2.Порівняйте роль різних, соціально-політичних сил у процесі державотворення української держави. Питання для дискусій 1. Умови формування тоталітарних політичних режимів.

2. Фактори забезпечення суверенітету держави.

3. Різновиди політичних режимів і політичне життя суспільства.

Теми рефератів та контрольних робіт 1. Федеративний тип державного устрою, його сутність і особливості.

2. Унітарний державний устрій та його реалізація в Україні.

3. В.Липинський про українське державне будівництво.

4. М.Грушевський про державотворення в Україні.

5. Шляхи трансформації тоталітарних і авторитарних політичних режимів у посткомуністичний період.

6. Державний суверенітет і національна безпека України.

Література та навчальні матеріали
 • Бiблiографiя
 1. Базовкін Т., Кремінь В. Партії та громадські об'єднання України.-К., 1994.
 2. Бонна А. Греческая цивилизация. От Иллиады до Парфенона. -М.,1992.
 3. Бурдье П. Социология политики. - М., 1993. Вебер М. Политика как призвание й профессия // Избр. произв. - М., 1990.
 4. Власть. Очерки современной политической философии Запада. - М., 1989.
 5. Дорошенко Д. Нарис історії України : У 2 т. - К., 1992. Куприн Н. Я. Из истории государственно-правовой мысли дореволюционной России (XIX в.). -М., 1980.
 6. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. - К., 1992. Мамут Л. С, Этатизм и анархизм как типи политического сознания. Домарксистский период. - М.., 1989.
 7. Маркс К. Конспект книги М. Бакунина Государственность и анархия // Маркс К., Энгепьс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т. 18.
 8. Ромашок О. Г. Суспільство, владь, політика. - Харків, 1993. Сиренко В. Ф. Интересы - власть - управление. - Киев, 1991.
 9. Тоталитаризм как исторический феномен. - М.” 1989. Тоффяер О. Смещенке впасти: Знание. Богатство й принуждение на пороге ХХІ века. - М., І991.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги

Тема 11. Правова держава і громадянське суспільство

1. Сутність та основні характеристики правової держави.

2. Громадянське суспільство як сфера самоуправління громадян.

3. Конституція України про громадянське суспільство та правову державу.

Самостійна робота 1. Визначте зміст таких категорій та понять: громадянське суспільство, правова держава, виконавча, законодавча та судова влада, референдум, плебісцит, суверенітет народу.

2. Вкажіть на соціокультурні умови формування правового нігілізму та шляхи його подолання.

Практичні завдання 1. Обґрунтуйте актуальність принципу "поділу влади" для українського суспільства.

2. Простежте взаємозв'язок громадянського суспільства і правової держави.

Питання для дискусій 1. Як законодавче забезпечується розподіл владних повноважень у новій Конституції України?

2. Які ознаки формування громадянського суспільства?

3. Чи відповідають основні конституційні характеристики української держави сучасним реаліям?

Теми рефератів та контрольних робіт 1. Громадянське суспільство і правова держава як атрибути демократичного розвитку суспільства.

2. Умови формування та основні ознаки громадянського суспільства.

3. Ідея правової держави в історії світової політичної Думки.

4. Принцип "поділу влади", його необхідність і механізм реалізації.

5. Інститут президентської влади в Україні: загальне та особливе.

6. Парламентська республіка як форма правової держави.

7. Нова Конституція України про основні ознаки української держави.

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія
 1. Базовкін Є., Кремень Б. Партії та громадські об'єднання України.-К., 1994.
 2. Бистрицький Є. Посткомуністичні партії від рухів до угруповань громадян // Доповіді міжнародного експертного клубу "Політична думка". - К., 1995.
 3. Білоус А. А. Політичі об'єднання України. - К., 1993.
 4. Вебер М. Политика как призвание й профессия // Избр. произв.-М., 1990.
 5. Гарань О. В. Убити дракона ( 3 історії Руху та нових партій України). - К„ 1993.
 6. Дюверже М. Однопартійність / Уривок з книги французького політолога "Политические партии" // Политика. -1990.-№ 6-7; 1992.-№ 1.
 7. Литвин В. Партія як політична організація суспільства // Політика і час. - 1992. - № 1.
 8. Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. - К., 1994.
 9. Мехелес Р. Главьі из книги "Политические партии. Социаль-ньіе исследования олигархических тенденций современной демо-кратии"//Диалог. - 1990. - № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.
 10. Овчаренко П. Ілюзорність української багатопартійності // Доповіді міжнародного експертного клубу "Політична думка". -К.,1995.
 11. Політичні партії України / За ред. ВЛкушика. - К., 1996.
 12. Шмачкова Т. В. Мир политических партии // Полис. - 1992. - 1-2.
 13. Яблонський В. Сучасні політичні партії України. - К., 1996.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги

Тема 12. Політичні партії та громадсько-політичні об'єднання

1. Об'єктивні основи формування і функціонування політичних партій та громадсько-політичних об'єднань. Типологія та класифікація політичних партій.

2. Виникнення та діяльність політичних партій в Україні у кінці XIX - початку XX ст.

3. Становлення багатопартійності в умовах незалежної України.

Самостійна робота 1. З'ясуйте зміст таких основних категорій та понять : партія, політична партія, масова партія, кадрова партія, функції партії;

партійна система, однопартійна система, коаліція партій, партійні фракції.

2. Зробіть класифікацію сучасних політичних партій в Україні.

Практичні завдання 1. Проаналізуйте нові тенденції в еволюції сучасних політичних партій.

2. Дайте характеристику процесу становлення багатопартійності в Україні.

Питання для дискусій 1. Які причини кризи традиційних політичних партій?

2. Партії чи рухи? За ким майбутнє?

3. Який тип партійної системи формується в Україні?

Теми рефератів та контрольних робіт 1. Походження політичних партій.

2. Базові характеристики політичних партій і рухів.

3. Типологія політичних партій і рухів.

4. Класифікація сучасних політичних партій України.

5. Проблеми становлення багатопартійності в Україні.

6. Типи партійних систем, їхня роль у політичному житті суспільства.

7. Взаємозв'язок партійних і виборчих систем.

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія
 1. Власенко Н.А., Зорько С.В., Сиротич М.Р. Україна на шляху до інформаційного суспільства: проблеми та здобутки. - К., 1995.
 2. Князев В.М. Соціальна технологія та управління політичними процесами в Україні. - К., 1995.
 3. Лузан Н.А. Политическая жизнь общества: вопросьі теории. -Киев,1989.
 4. Марченко Н.М. Теория й политическая практика в развитьіх капиталистических странах. - М., 1992.
 5. Міщенко М.А. Соціальна напруженість у суспільстві:
 6. національні інтереси України. - К., 1995.
 7. Паламарчук В.М. Соціальна трансформація суспільства і національні інтереси України. - К., 1995.
 8. Соціально-політична ситуація в Україні: поступ п'яти років / Кер. авт. кол. В.Г. Кремень - К., 1996.
 9. Шаповал В.Н. Зарубіжний парламентаризм. - К., 1993
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги

Тема 13. Політичний процес. Політична поведінка громадян

1. Зміст і структура політичного процесу.

2. Політична діяльність та її детермінанти.

3. Політична поведінка. Політичні рішення, їх сутність та специфіка.

Самостійна робота

1. Зробіть порівняльний аналіз таких категорій та понять:

політичний процес, політична діяльність, політичне життя, політичне рішення. 
2. Проаналізуйте найбільш важливі події політичного життя України.

Практичні завдання

1. Визначте основні характеристики сучасного політичного процесу. .

2. Простежте основні етапи прийняття постійних рішень.

Питання для дискусій

1. Як впливають політичні інтереси суб'єктів політики на прийняття відповідних рішень.

2. Причини кризових явищ у політичному житті: передумови та шляхи розв'язання.

3. Сучасне політичне життя українського суспільства: тенденції та перспективи.

Теми рефератів та контрольних робіт

1. Політичне життя і політична структурованість суспільства.

2. Інтереси суб'єктів політики і політична діяльність.

3. Закономірності і випадковість у політичному житгі суспільства.

4. Механізми прийняття політичних рішень.

5. Політичний екстремізм як явище суспільного життя.

6. Особливості розвитку політичного процесу в Україні в період реформації суспільно-політичних відносин.

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія
 1. Бойко Ю. Шлях нації. - Львів, 1994.
 2. Гаєвський Б.А. Філософія політики. - К., 1993.
 3. Гордієнко А.Т., Пазенок В.С., Ситниченко Л.А. та ін. Цінністні орієнтації (Аналіз соціально-філософських концепцій Заходу 80-90-х років). - К., 1995.
 4. Грицак Я.И. До генези політичної самостійності // Україна:
 5. Культурна спадщина, національна свідомість, державність. - К., 1992.-Вил. 1.
 6. Донцов Д. Дух нашої давнини. - Дрогобич, 1991.
 7. Донцов Д. Націоналізм. - Дрогобич, 1992.
 8. Недиха К.П. Системньш анализ немарксистской идеологии. -Киев, 1991.
 9. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. - К., 1993.
 10. Рудницька С. Чому ми хочемо самостійної України? - Львів, 1994.
 11. Сергиенко ПА. Массовое полишческое сознание: проблемьі формирования й развигия. - Киев, 1991.
 12. Шинкарук В. Громадянське суспільство, держава, ідеологія // Розбудова девржави.-1994. -№ 5.
 13. Ярошовець В.І. Людина в системі пізнання. - К., 1996.
 14. Ятченко В. Національна ментальність і модель історичного розвитку // Сучасність. - 1995. - № 2.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери Контрольні питання 
та вимоги
Тема14. Політична свідомість і політична культура

1. Сутність та соціальна роль політичної свідомості в життєдіяльності суспільства.

2. Зміст, структура і функції політичної культури.

3. Суперечності становлення і формування сучасної політичної культури українського суспільства.

Самостійна робота

1. З'ясуйте сутність таких категорій : політичний простір, політичний час, культура, культурно-творча діяльність.

2. Дайте визначення політичної культури і проаналізуйте сутність та взаємозв'язок таких понять: культура політичного мислення, культура політичної діяльності.

3. Розробіть схему політичних потреб, політичних інтересів, політичних цінностей, політичних норм, суб'єктів політики українського суспільства.

4. Визначте основні джерела і засади становлення української національної політичної культури, з'ясуйте і вкажіть основні суперечності та перешкоди на шляху формування сучасної політичної культури українського суспільства.

Практичні завдання

1. Проробіть і законспектуйте працю В-Липинського "Листи до братів-хліборобів", визначте теоретичні принципи автора в аналізі української національної політичної культури.

2. З'ясуйте і розробіть структуру якісних відмінностей між демократичною політичною культурою і тоталітарною.

3. Визначте основні фактори формування політичної культури різних суспільних верств. Укажіть на характерні особливості сучасної молодіжної політичної культури.

Питання для дискусій

1. Яку роль відіграє суспільна думка в політичній свідомості різних верств населення?

2. Основні елементи індивідуальної та масової політичної свідомості.

3. Що таке політична самосвідомість, які ознаки її визначення?

4. Основні функції політичної культури.

5. Які типи політичної культури характерні для українського суспільства?

6. Зміст поняття "політична культура посттоталітарноїдоби". 7.Чи можна визначити історичний період зародження української національної політичної культури?

8. Які характеристики сучасної політичної культури?

9. У чому матеріалізується політична культура суспільства?

10. Які особливості формування сучасної політичної культури українського суспільства?

Теми рефератів та контрольних робіт

1. Світогляд, ідеологія та політика: особливості взаємовпливу та зв'язку.

2. Політика і мораль.

3. Політика і право.

4. Політична свідомість як відображення політичного життя суспільства.

5. Форми і рівні політичної свідомості.

6. Динаміка політичної свідомості сучасного українського суспільства.

7. Місце і роль політичної культури в політичному житті суспільства.

8. Типологія політичної культури^ суспільства.

9. Історико-політичні, національні та психологічні особливості української політичної культури.

10. Регіональні особливості формування політичної культури в Україні.

11. Політична культура особи.

12. Суперечність сучасної політичної культури українського суспільства.

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія
 1. Гарань Т.В. Убити дракона (3 історії Руху та нових партій України).-К.,1993.
 2. Базовкін Т., Кремінь В. Партії та громадянські об'єднання України.-К., 1994.
 3. Грушевський М.С. На порозі Нової України. Гадки і мрії. - К., 1991.
 4. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. - К., 1993. 
 5. Боплан Г.Л. Опис України. - К., 1990. 
 6. Выдрин Д.Г. Очерки практической политологии.- Киев, 1991. 
 7. Геевский Й., Сетунский Н. Американская мозаика. -.М., 1991. 
 8. Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2 т. - К., 1992. 
 9. Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен й сыновья. - М., 1990. 
 10. Кіс Т.І. Виборчі системи та їхні політичні наслідки // Нова політика. - 1996.-№ 2, 3, 4. 
 11. Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. - К., 1992.
 12. Сиренко В.Ф. Интересы - власть - управление. - Киев, 1991. 
 13. Современная западная философия: Словарь. - М., 1991. 
 14. Тоффлер О. Смещение власти: Знание, богатство й принуждение на пороге XXI века. - М., 1991.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги

Тема 15. Вибори і виборчі системи

1. Функція та технологія виборів у демократичному суспільстві.

2. Виборчі системи та їхній вплив на політичне життя суспільства.

Самостійна робота 

1. Проаналізуйте зміст таких категорій та понять : політичні технології, вибори, передвиборча кампанія, референдум, мажоритарна виборча система, пропорційна виборча система та ін.

2. Ознайомтеся з технологією виборів в Україні та інших державах.

Практичні завдання 1. Порівняйте існуючі виборчі системи, їхні переваги та проблеми реалізації.

2. Визначте умови проведення референдуму

Питання для дискусій 1. Критерії легітимносгі виборів.

2. Забезпечення рівних умов передвиборчої кампанії та об'єктивності результатів виборів.

3. Вибори і формування інститутів влади.

Теми рефератів та контрольних робіт

1. Вибори як реальне волевиявлення громадян.

2. Вибори і суспільна стабільність.

3. Організація та проведення виборів.

4. Порівняльний аналіз виборчих систем.

5. Принципи виборчих кампаній.

6. Потенційні можливості мажоритарної виборчої системи.

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія
 1. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988.
 2. Зарубежньїе концепции истории й зволюции християнства :
 3. Реф. сб. / Отв. ред. й ред.-сост. В.Я. Дудкин. - М., 1990.
 4. Історія християнської церкви на Україні : Релігієзнавчий довідковий нарис / Відп. ред. О.С. Онищенко. - К., 1991.
 5. Каутский К. Происхождение християнства.- М., 1990.
 6. Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. -М., 1989.
 7. Новиков М.П. Христианизация Киевской Руси: методо-логический аспект. - М., 1991.
 8. Огієнко 1.1. Українська церва - К., 1993.
 9. Ортинський І. Хрищення, хрест та харизма України. - Рим;
 10. Мюнхен; Фрайбург, 1988
 11. Плохий С.Н. Папство й Украйна : Полигика римской курии на украинских земляк в XVI - XVII вв. - Киев, 1989. Мюнхен; Фрайбург, 1988.
 12. Ренан 3. Жизнь Иисуса. - М., 1990. Флоровский Г. Пуги русского богословия. - К., 1991.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги

Тема 16. Політика і релігія. Міжконфесійні процеси в Україні

1. Релігія і церква в духовному житті суспільства.

2. Релігійні організації і рухи в політичній системі українського суспільства.

3. Сучасні релігійні конфесії та міжконфесійні відносини в Україні.

Самостійна робота 1. Дайте характеристику таким основним категоріям та поняттям: релігія, політична доктрина, церква, теологія, християнство, буддизм, іслам, католицизм, православ'я, уніатство, протестантизм, міжконфесійні відносини, теократія та ін.

2. Дослідіть стан сучасних міжконфесійних відносин в Україні.

Практичні завдання 1. З'ясуйте сутність і дайте визначення свободи совісті. Проаналізуйте основні принципи регулювання відносин між державою і церквою.

2. Підготуйте схему найбільш впливових релігійних конфесій в Україні.

3. Визначте історичні і регіональні особливості релігійних конфесій в Україні.

3. Проаналізуйте основні соціальні і політичні доктрини найбільш впливових релігійних конфесій в Україні.

4. Проробіть і законспектуйте працю В-Липинського "Релігія і церква в історії України". З'ясуйте роль релігії і церкви у формуванні державницьких національно-патріотичних почуттів українського народу.

5. З'ясуйте правовий статус релігійних організацій в Україні. Дайте визначення поняття "християнсько-демократичний рух".

Питання для дискусій 1. Які політичні і правові ознаки теократичної і світської держави? Чи є сьогодні у світі класичні теократичні держави?

2. З'ясуйте поняття "релігійна влада", проаналізуйте сучасні особливості взаємовідносин громадян і церкви в Україні.

3. Визначте особливості практично-політичної діяльності РПЦ, УКЦ, УАПЦ. Що,, на Вашу думку, повинна зробити держава, щоб зняти напругу у міжконфесійних відносинах?

4. Які сучасні релігійні молодіжні об'єднання функціонують в Україні?

Теми рефератів та контрольних робіт 1. Світові релігії та їхня роль у політичному житті суспільства.

2. Забезпечення свободи совісті - основна мета релігійної політики демократичної держави.

3. Роль релігії і церкви в національно-державному відродженні українського суспільства.

4. Сутність та основні принципи політики української держави щодо релігії і церкви.

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія
 1. Авторханов А. А. Технология власти. - М., 1991. Видрін Д., Табачник Д. Україна на порозі XXI століття:
 2. політичний аспект. - К., 1995.
 3. Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій. - Львів, 1994.
 4. Іванишин В. Нація, держава, націоналізм. - Дрогобич, 1992.
 5. Кухта Б.Л., Теплоухова Н. Г. Політичні еліти і лідерство. -Львів, 1995.
 6. Липинський В. Листи до братів-хліборобів // Хроника 2000. -К., 1993.-№3,4.
 7. Полохало В.Правляча еліта та контреліта в сучасній Україні // Демократія в Україні. Минуле і майбутнє. - К., 1993.
 8. Яковенко М. Українська шляхта. - К., 1993.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги

Тема 17. Політичні еліти і політичне лідерство в Україні

1. Загальна характеристика, типологія та функції" політичних еліт.

2. Місце і роль політичної еліти в українському суспільстві.

3. Сутність і функції політичного лідерства. Типи політичних лідерів.

4. Політичне лідерство в сучасній Україні: механізм формування і функціонування, критерії оцінки авторитетності та ефективності.

Самостійна робота 1. З'ясуйте такі категорії і поняття: політична еліта, політична елітарність, "відкриті політичні еліти", "закриті політичні еліти". Дайте визначення типів політичних еліт та політичного лідерства,

2. З'ясуйте категорії і поняття: політичний лідер, формальний лідер, неформальний лідер, авторитарне лідерство, демократичне лідерство, авторитет політичного лідера.

3. З'ясуйте механізм відродження демократичних інститутів лідерства. Проаналізуйте діяльність сучасних політичних лідерів України.

Практичні завдання 1. Проробіть і законспектуйте праці Д-Донцова "Де шукати наших історичних традицій", В.Липииського "Листи до братів-хліборобів", з'ясуйте погляди цих авторів щодо політичної еліти і політичного лідерства.

2. Розробіть таблицю принципів і типів легітимності політичних еліт. Вкажіть на їхні особливості у сучасній Україні.

3. Дайте визначення ґрунтовного та індивідуального політичного лідерства, з'ясуйте механізм їх функціонування. 

4. Дайте характеристику взаємовідносин та взаємовпливу народу і лідерів, популізму в політиці. Розробіть схему критеріївоцінки авторитету, популярності та ефективності діяльності політичних лідерів у сучасній Україні.

Питання для дискусій 1.3 якими типами політичних еліт Ви зустрічаєтесь у політичному житті України?

2. Які особливості психологічної, організаторської, функціональної і розподільної теорії еліт?

3. Які характерні риси, зв'язок і функціональні особливості бюрократи, номенклатури та еліти?

4. Чим обумовлена необхідність політичного лідерства у суспільно-політичному житті суспільства?

5. В яких сферах суспільного життя найбільш ефективне політичне лідерство?

6. Які вимоги висуває суспільство до політичного лідера?

7. Кого ви вважаєте авторитетними і реальними політичними лідерами в історії українського суспільства і, зокрема, на сучасному етапі його розвитку?

Теми рефератів та контрольних робіт 1. Історико-соціальна ретроспектива української еліти, її становлення і руйнування.

2. Д.Донцов, В.Липинський, М.Грушсвський про роль еліти в українському державотворенні.

3. Типологізація і класифікацї сучасних політичних еліт в українському суспільстві.

4. Основні фактори політичного лідерства в життєдіяльності суспільства.

5. Типологія політичного лідерства у сучасній Україні.

6. Формальне і неформальне політичне лідерство.

7. Механізм і принципи, формування сучасного політичного лідера в українському суспільстві.

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія
 1. Бекешкіна І. Є. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К., 1994.
 2. Введение в политологию. Наука о политике / Под общ. ред. Горлача Н.И., Головченко К.Т.-Харьков, 1995. - 4.2.
 3. Запрудский Ю. Г. Социальньш конфликт. - Р. на/Д., 1992.
 4. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. - М., 1995.
 5. Небоженко В. С. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. - К., 1994.
 6. Основи політології : Курс лекцій / Вздовичин І.Я., Денисенко В.М., Захара Ш.С. та ін. - Львів, 1991. - 4.2.
 7. Роджер Фиуер й Уилья Юри. Путь к согласию или переговорьі без пораження. - М., 1990. 
 8. Шаленко А. Н. Конфликты в трудовых коллективах. М., 1992.
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги
 
 

Тема 18. Політичні конфлікти та шляхи їх подолання

1. Причини виникнення, типологія та функції політичного конфлікту.

2. Механізм регулювання політичних конфліктів.

Самостійна робота 1. Дайте визначення політичного конфлікту, проаналізуйте сутність і зв'язок таких понять: конфлікт, політичний конфлікт, соціальний конфлікт, суперечності, антагонізми.

2. Проаналізуйте нинішнє політичне становище в Україні з точки зору конфліктології. Визначте конфліктогенні фактори, які мають місце у сучасних умовах.

3. Сучасне політичне життя характеризується наявністю політичних конфліктів і криз. Наведіть приклади урядової, парламентської, конституційної та інших типів криз. З чим, на Вашу думку, пов'язана "підвищена конфліктність" сучасного політичного життя? Чи можливо побудувати ієрархію криз?

Питання для дискусій 1. Які типи політичних конфліктів ви знаєте?

2. Яку роль виконують політичні конфлікти в житті суспільства?

3. Які основні умови виникнення конфліктів та основні правові основи їх вирішення?

4. Розкрийте співвідношення пари "конфлікт - криза".

5. Чи можливе безконфліктне суспільство?

6. Чим пояснити той факт, що протягом останніх 70-ти років вітчизняні вчені-сусігільствознавці не займались проблемами конфліктів?

Теми рефератів та контрольних робіт 1. Конфлікт і криза як форми політичного розвитку суспільства.

2. Політичні засоби подолання конфліктів.

3. Тактика ведення переговорів.

4. Роль компромісів у вирішенні міждержавних суперечностей.

5. Консенсус - умова розвитку незалежної державності України.

Література та навчальні матеріали
 • Бібліографія
 1. А що нам робити з Росією // Політика і час. - 1996. - № 3. В поисках равновесия: Зкология в системо социальных и
 2. политических приоритетов / Маклерский Б. - М„ 1992.
 3. Валевський О., Гончар М. Структура геополітичних інтересів
 4. в України. - К., 1995.
 5. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. - К., 1991. Грушевський М.С. На порозі Нової України. - К., 1991. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К.,
 6. 1991.
 7. Дергачев А. Геополитические компеляции посткоммунистйческого
 8. мира// Політична думка.-1995
 9. Забарко Б. Європейський Союз і Східна Європа // Політика і час. - 1996.
 10. Кальцерук Б. Східноєвропейська думка Америки.- К., 1995.
 11. Камінський Є. На терезах Європейської стабільності. До питання про розширення НАТО на Схід // Політика і час. - 1996. -№2.
 12. Кузьо Т. Європа чи Євразія. Стратегія дня України // Розбудова держави. -1996. - № 6.
 13. Маккерді Д. Еволюція політики США щодо України // Політологічні читаня. - 1994, - № 4.
 14. Национальньїе интересьі России во внешней политике // Междунар. жизнь. - 1996. - № 3.
 15. Немчиков І. Україна та Росія напередодні XXI ет.: союз чи співіснування // Нова політика. -1996. - № 4.
 16. Несук М., Репринцев В., Камінський Є. Україна у зарубіжних доктринах та стратегіях XX ст. // Політична думка. 1995.
 17. Політологія посткомунізму / Полохало В. та ін. - К., 1995.
 18. Рикхофер Г. Время карданальньк ранений // США: жономика, полигика, ииеология. -1996. - № 4.
 19. Рудницький С. Політична географія України. - Одеса, 1993.
 20. Рудницький С. Українська справа зі становища політичної географії. - Берлін, 1923.
 21. Рябов С. Теорія міжнародної політики // Політологічні читання. - М. - 1995.
 22. Савельев В. Постблокова политика: "танец динозавров"? // США: жономика, политика, идеология. - 1996. - № 4.
 23. Самарченко А. На кордоні має бути як на кордоні // Політика і час.- 1996.-№3.
 24. Світуха М. Ядерний статус: "за" і "проти" // Політика і час. -1993.-№9.
 25. Симоненко Р. Міжнародне утвердження України // Політика і час.-1996.-№8, 10-13.
 26. Сікора І. Геополітична легітимація ролі України в новому світовому порядку // Політологічні читання. -1994. - № 1.
 27. Скаленко О., Дрозденко В. Проблеми входження України до Європейського Союзу // Розбудова держави. - 1996. - № 2.
 28. Скуратівський В. Євразійський синдром // Політична думка. -1995.-№1.
 29. Стратегії розвитку України: Виклик часу та вибір / Базовкін Є., Бііюус А., Васипевський О. - К., 1992.
 30. Ткаченко В., Реєнт О. Україна на ложі цивілізацій: Історико-політологічні розвідки,- Киев, 1993.
 31. Україна в геополітичному інтер'єрі кінця XX ст. // Політична думка.-1994.-№3.
 32. Фамін С. Негативні наслідки неминучі // Політика і час. -1996.-№3.
 33. Френч X. Глобальнеє партнерство для спасения земли // США:
 34. зкономика, политика, идеология. -1996. - № 4.
 35. Хозин Г. Устойчивое партнерство: новая перспектива // США:
 36. зкономика, политика, идеология. -1996. - № 1.
 37. Цибуяапсо М., Бондар Л. Безпека України: чинники нестабільності // Розбудова держави. -1996. - № 4.
 38. Шапленна 3. Современная воєнная доктрина США // США: зкономика, полигика, идеология. -1996. - № 1
 • Підручники 
 • Посібники 
 • Допоміжна 
 • Публікації 
 • Ресурси
Викладачі та тренери

Контрольні питання 
та вимоги

Тема 19. Україна і світова політика

1. Міжнародні відносини і світова політика: сутність, зміст, види, функції, основні тенденції розвитку.

2. Глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення.

3.Україна в геополітичних стратегіях XX століття. Суперечності та альтернативи геополітичного визначення.

4. Українсько-російські відносини та політика Заходу. Національні інтереси України: системи їхніх пріоритетів. Проблема національної безпеки України.

Самостійна робота

1. Дайте визначення та з'ясуйте сутність та взаємозв'язок таких понять: геополітика, міжнародні відносини, світова політика, внутрішня та зовнішня політика, глобальні проблеми людства, національний інтерес, загальнолюдські цінності, колективна безпека.

2. Проаналізуйте, якими суттєвими ознаками характеризується нова геополітична ситуація.

3. Розкрийте внутрішню геополітичну динаміку посткомуністичного світу та суперечності геополітичного визначення України.

4. Покажіть роль і місце України в геополітичних стратегіях XX століття.

Практичне завдання

З огляду на геополітичне становище України, проаналізуйте праці С.Рудницького "Політична географія України" та "Українська справа із становища політичної географії";

М.Грушевського "Хто такі українці і чого вони хочуть?" та "На порозі Нової України. Гадки і мрії."; В.Винниченка "Заповіт борцям за визволення".

Питання для дискусій

1. У чому, на Вашу думку, полягає новизна сучасної гео-політичної ситуації?

2. Яка роль та суть політики Росії у формуванні нових обрисів геополітичного простору СНД?

3. У чому полягають геополітичні прорахунки України перших років незалежності?

4. У чому суть національних інтересів України та можливі наслідки її інтеграції у єдиний Євразійський простір?

5. Якою, на вашу думку, повинна бути стратегія вибору пріоритетів та стратегічних партнерів?

6. Як Ви розумієте поняття "Євразійський синдром"?

7. Що таке сучасний "панславізм"?

8. Чи виступає російське питання дестабілізуючим чинником у посткомуністичних державах?

9. Чи існує для України проблема імперії? Які чинники тиску застосовує Росія щодо України?

10. Які можливості інтеграції України з державами Заходу.

11. На яких засадах повинні будуватися відносини між Україною і Росією, країнами Заходу?

Теми рефератів та контрольних робіт

1. Криза цивілізації і проблеми глобалістики.

2. Екологічні проблеми людства та політико-правове забезпечення екологічно стійкого розвитку.

3. Суттєві ознаки нової геополітичної ситуації.

4. Геополітичні констеляції посткомуністичного світу.

5. Геополітична легітимація ролі України в "новому світовому порядку".

6. Україна в геополітичному інтер'єрі кінця XX століття.

7. Національні інтереси України та системи їх пріоритетів.

8. Безпека України: чинники нестабільності.

9. Постблокова геополітика: плюси і мінуси.

10. Україна - Росія: двосторонні відносини чи стратегічне партнерство?

11. Еволюція політики США та Заходу щодо Украюи.

12. Стан і перспективи української зовнішньої політики

Головна сторінка | ЦПД | КП ЛНУ | Програми навчання | Реєстрація на навчання | Навчальна література | Викладачі | Бібліотека | Ресурси | Новини | Книга відгуків | Пошук


нлп практик лечебный чай на интеренет сайте русско английский перевод