Зміст
Вперед
Назад

Єрмішин П.Г. Основи економічної теорії. Курс лекцій


Лекція 6. Ринковий механізм і елементи його функціонування

План

1. Сутність і функції ринку *
2. Ринковий механізм і його елементи *
3. Попит і фактори, що визначають його величину *
4. Пропозиція товару і його крива *
5. Пропозиція та попит: ринкова рівновага *


1. Сутність і функції ринку

Ринок - обов'язковий компонент товарного господарства. Без товарного виробництва немає ринку, без ринку немає товарного виробництва. Об'єктивна необхідність ринку викликана тими ж причинами, що і товарне виробництво: розвитком суспільного поділу праці й економічним відокремленням суб'єктів ринкових відносин. Ці умови зароджувалися і розвивалися як єдине ціле, як єдиний процес взаємодії виробництва і збуту продукції.

Ринок багатоликий і настільки ж різноманітні його визначення. У підручнику політекономії за редакцією В. Медведєва і Л. Абалкіна дається таке визначення ринку: "Ринок - це обмін, організований за законами товарного виробництва і обігу, сукупність відносин товарного і грошового обігу". Тут виникає низка інших питань: 1. Що це за закони товарного виробництва і обігу? 2. Як розуміти сукупність відносин товарного і грошового обігу? Є спрощене тлумачення ринку як місця продажі, де зустрічаються продавці і покупці.

Ринок - є тип господарських зв'язків між суб'єктами господарювання, це суспільна форма функціонування економіки. Ринок - це форма руху суспільного продукту і послуг.

П. Самуельсон визначає ринок як "процес конкурентних торгів". Можна (а можливо і краще) визначати ринок як механізм, що зводить разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг. Під це визначення підходять магазин, закусочна, АЗС, перукарська, фондова і товарна біржі, відділ кадрів будь-якого підприємства і т.д.

Ринки набувають найрізноманітніших форм. Східний базар і вітчизняна "товкучка" є гучним токовищем, де кожен продавець сподівається розкрутити покупця на свій товар і по можливості обдурити його. Організатори аукціонів зводять разом покупців і продавців предметів мистецтва, антикварних цінностей, скакових коней і т.д. Багато хто розвозить чи розносить свій товар по будинках і квартирах у зручний для господарів час. Представник великої фірми допомагає випускникам Університету отримати роботу. Він пов'язує потенційних покупців з потенційними продавцями робочої сили. Одні ринки є локальними, інші носять національний, міжнародний характер. Ринок виник ще на стадії варварства і протягом всієї історії виконував творчу функцію. Він відкривав простір для підприємницької діяльності, активно впливав на формування виробничих і особистих потреб населення. Конкуренція між продавцями вела до того, що нежиттєздатний підприємець вибував з ринкових відносин, розорявся. Процвітаючий ставав ще сильніше, ще богаче. Викидався з трудового процесу й опускався на "дно" недотепний, мало знаючий чи недбайливий працівник. Механізм ринку - це механізм прогресу. Його зворотний бік полягає в його жорстокості. Остання суть усього живучого за законами природного добору.

На економічному ринку постійно відбуваються революції. Виросли ціни на м'ясо й іншу продукцію тваринництва, - покупець переключився на картоплю і хліб; виросли ціни на картоплю, - і тепер уже, не знаходячи придатної заміни, потенційний покупець, гнаний нестатком, повернувся у вихідне для суспільства положення - сам добуває собі їжу на незручних землях. У потенційного продавця в зв'язку з цим змінюється структура виробництва. У міру того як змінюються людські потреби і бажання, технологія виробництва, запаси природних багатств і інші виробничі фактори, ринок реєструє зміна цін, кількості реалізованих товарів і вироблених послуг.

Ринок виконує певні функції:

- подає сигнали виробництву щодо вироблення певних товарів і послуг, їх збільшення чи скорочення;
- врівноважує попит та пропозицію;
- забезпечує збалансованість економіки;
- на основі диференціації товаровиробників веде до утвердження нового, прогресивного в житті суспільства;
- це своєрідний двигун науково-технічного прогресу;
- об'єктивно формує корпус умілих підприємців, дисциплінує суб'єктів ринкових відносин.

Вільний ринок характеризується наступними рисами:

- необмеженим числом учасників ринкових відносин і вільною конкуренцією між ними;
- вільним доступом до будь-яких видів господарської діяльності всіх членів суспільства;
- необмеженою волею просування капіталу і робочої сили;
- наявністю у кожного учасника повної інформації про ринок;
- стихійним установленням цін у ході вільної конкуренції;
- на вільному ринку жоден учасник не в змозі змінити ринкову ситуацію за своїм розсудом.

У відомій мірі можна говорити, що вільний ринок - це саморегулюючий механізм. Однак, будь-яка система поряд з достоїнствами має і свої недоліки. Стосовно вільного ринку ці недоліки полягають у наступному:

- Ринок веде до диференціації доходів, а отже, і рівнів життя населення;
- Не створює умов для реалізації права на працю;
- Не гарантує повної зайнятості населення;
- Не створює стимулів для виробництва товарів і послуг колективного користування;
- Не створює мотивацій для фундаментальних наукових досліджень;
- Не захищає середовище існування людини від забруднення;
- Ринок готовий задовольнити будь-яку потребу, аж до патологічної.

У чистому вигляді капіталізм і вільний ринок ніколи не існували і, імовірно, ніколи не будуть існувати. Свобода ринку завжди була відносною. Уряди втручалися в ринковий механізм і прагнули використовувати його для досягнення певних конкретних цілей. Щось заборонялося до продажу, щось обкладалося податком, щось заохочувалося. З розвитком суспільства регулююча роль держави в організації господарського життя зростала. З переходом до машинного виробництва цей процес став протікати особливо помітно. На рубежі XIX і XX століть стало очевидним, що велике висококонцентроване виробництво стало просто не в змозі успішно розвиватися без прямої підтримки з боку держави.

У силу цих обставин, - стверджує видатний американський економіст і соціолог П. Гелбрейт, сьогодні не може бути вільного ринку часів А. Сміта - і хто призиває до цього - людина з психічним захворюванням клінічного характеру.

Нижче ми повернемося до цього питання і розглянемо його в спеціальному розділі. У цій лекції нам треба усвідомити два положення: 1) дія ринкової системи на прикладі спрощеної моделі чистого капіталізму і 2) до якої ринкової системи намагаються прийти колишні республіки колишнього СРСР.


2. Ринковий механізм і його елементи

Ринок можна розглядати за географічним розташуванням (місцевий, регіональний, національний, світовий), за характером й обсягом продажу (роздрібна, оптова торгівля), за товарним асортиментом (рибний, м'ясний, ринок одягу, взуття, житла) і за низкою інших ознак. Нас же, насамперед, цікавить розподіл ринків за видами чи об'єктами виробничих ресурсів:

1. Ринок засобів виробництва

Торгівля засобами виробництва - це грандіозний ринок, на якому взаємодіють між собою безпосередні виробники продукції. Усі підприємства органічно зв'язані один з одним як постачальники і споживачі машин, устаткування, сировини, паливних ресурсів. Товари виробничого призначення купуються і продаються звичайно оптом, великими партіями. Оптова торгівля виступає посередником між підприємствами-виробниками і підприємствами-споживачами продукції.

Характерна риса ринкової економіки полягає в тому, що кожен покупець і продавець знаходять у цьому безбережному просторі свого партнера, продукція і ціни якого його влаштовують. Це торгівля по прямих договірних зв'язках. За цією схемою ринок засобів виробництва розвивався споконвіку й об'єктивно вів до прогресу у виробництві.

2. Ринок робочої сили

Ринок робочої сили найтіснішим образом зв'язаний з ринком засобів виробництва. Вони виникли і розвивалися одночасно, паралельно, доповнювали один одного. Ринок робочої сили є самим складної з всіх існуючих в економіці. Протягом тисячоріч йшла торгівля рабами і кріпаками, а незмінними супутниками капіталізму стали біржі праці.

Ринковий попит на працю є сума попиту фірм. Еластичність попиту на працю залежить від еластичності попиту на продукцію фірми, від продуктивності праці і від легкості й ефективності заміни живої праці машинами.

3. Ринок капіталу і фінансів

У русі капітальної вартості грошова форма капіталу є найбільш чуттєвою до всіх збоїв у процесі реалізації і розширеного відтворення. Потреба в позичковому капіталі існувала завжди. Кредит - неодмінна умова будь-якої підприємницької діяльності. Продавцями капіталу (дача в борг на певний строк за визначену плату - відсоток) виступали і виступають лихварі, власники великих капіталів, банки. У XIX столітті отримав розвиток і нині процвітає ринок цінних паперів - акцій і облігацій. Торгівля капіталом забезпечує постійне його пересування між видами підприємницької діяльності. Тим самим, створюється, звужується чи розширюється та чи діяльність галузь, де виробляються товари чи послуги для задоволення виробничих і особистих потреб. Ринок капіталів спричиняє пропорційність, збалансованість усьому господарству.

4. Ринок споживчих товарів

На ньому взаємодіє все населення з виробниками і продавцями продовольства, одягу, взуття й інших предметів споживання. Без розвитку цього ринку втрачається суспільний зміст відносин обміну. Від стану споживчого ринку залежить забезпеченість населення, рівень споживання, стійкість грошового обігу. Це судинна система суспільства, за допомогою якої забезпечується доставка всього необхідного людині для життєдіяльності, відповідно до його купівельної спроможності.

5. Ринок інформаційних матеріалів і інформаційних послуг

Для ринкового господарства досить високий ступінь невизначеності. Витрати і вигоди, що впливають на рішення, пов'язані з попитом та пропозицією, це завжди очікувані витрати і вигоди. Виробники і споживачі, продавці і покупці приймають рішення, виходячи з очікуваних умов. Якість прийнятого рішення тим вище, чим більше інформації є під час ухвалення рішення.

Основний спосіб уникнути помилкового рішення - отримати більше інформації перш, ніж почати діяти. На ринках, де інформації недостатньо, з'являються посередники, що збирають і продають інформацію, створюються фірми, що спеціалізуються на зборі інформації про попит та пропозицію. Інформація - це дороге благо. Ви хочете продати будинок за найвищою ціною. Вам треба знайти того єдиного покупця, що готовий заплатити таку ціну. Без посередника не обійтися ні продавцю, ні покупцеві. У передбачуваній угоді вони обоє можуть виграти від його послуг. Посередник зведе їх, надасть у їхнє розпорядження необхідну інформацію.

Людина стратила роботу. Вона може шукати її сама, а може звернутися до посередника. Роботодавці у свою чергу звертаються до агентств. Вигідно обом сторонам.

Для успішної конкуренції на ринку будь-якій фірмі насамперед необхідний точний і ретельний аналіз кола покупців і їхніх потреб. Треба знати:

- хто готовий купити даний товар чи послугу;
- чому споживач буде купувати саме ваш товар чи послугу;
- у якому вигляді споживач бажає отримувати ваш товар;
- у який час він має намір купувати ваш товар;
- де він хотів би купувати ваш товар;
- якими партіями і як часто він готовий купувати ваш товар і т.д.

Треба знати місткість ринку і багато чого іншого. Здатність ринку дешево надавати високоякісну інформацію є його найважливішим достоїнством. Інформація - це зведення про те, що і за яких обставин хочуть робити інші. Від послуг посередників в інформації залежить добробут людей більшою мірою, ніж ми вважаємо.

В останні десятиліття швидко формується ринок інформації й інформаційних послуг. Розгорнулася торгівля науково-технічними розробками, програмно-математичним забезпеченням для ЕОМ, інтелектуальною продукцією.

Будь-який ринок, незалежно від його конкретної форми, базується на трьох основних елементах: ціні, попиті та пропозиції, конкуренції.

Ціна - це мова ринку, його сигнальна система. Система цін у ринковій економіці відіграє роль основної організуючої сили. Ціна - це орієнтир для продавця (виробника) і покупця (споживача). Росте ціна - це сигнал до розширення виробництва, падає - сигнал до скорочення. У ціні знаходять висвітлення всі три підходи до встановлення вартості товару: гранична корисність, витрати виробництва, попит та пропозиція. Стихійна дія підприємців приводить до встановлення більш-менш оптимальних економічних пропорцій. Діє регулююча "невидима рука", про яку писав ще Адаме Сміт: " Підприємець має на увазі лише свій власний інтерес, переслідує власну вигоду, причому в цьому випадку він невидимою рукою спрямовується до мети, що зовсім не входить у його наміри. Переслідуючи свої власні інтереси він часто більш дієвим способом служить інтересам суспільства, аніж тоді, коли свідомо прагне служити їм".

У сучасних умовах економіка керується не тільки "невидимою рукою", але і державними важелями, однак регулююча роль ринку продовжує збережуться, багато в чому визначаючи збалансованість народного господарства.

Регулююча функція ринку - найважливіша. Вона зв'язана з впливом ринку на всі сфери економіки. Ринок дає відповідь на питання: "Що робити? Як робити. Для кого робити." Ринок немислимий без конкуренції.

Американські професори економіки Кембелл Р. Макконнелл і Стенлі Л. Брю стверджують, що "сутність конкуренції полягає в широкому розосередженні економічної влади усередині складових економіку двох головних сукупностей - підприємств і домогосподарств. Коли на конкретному ринку перебуває велика кількість покупців і продавців, жоден покупець чи продавець не може пред'явити попит чи пропозицію на таку кількість продукту, якого було б досить, щоб помітно вплинути на ціну" ("Економіка, принципи, проблеми і політика". Баку, 1992 р., т. 1, гл.3).

Широке розсіювання економічної влади, що становить основу конкуренції, регулює використання цієї влади й обмежує можливість зловживання нею. Економічний стан перешкоджає економічним одиницям заподіювати один одному руйнівний збиток, коли вони намагаються збільшити свою особисту вигоду. Конкуренція встановлює межі для реалізації покупцями і продавцями їхнього особистого інтересу.

Конкуренція передбачає свободу вступу економічних одиниць у будь-яку конкретну галузь і свободу виходу і неї. Ця свобода необхідна для того, щоб економіка могла належним чином адаптуватися до змін смаків споживачів, технології чи пропозиції ресурсів. Основна економічна перевага ринкової системи полягає в її постійному стимулюванні ефективності виробництва.

Об'єктом конкуренції є ціна з її вихідним базисом - витратами виробництва, якість продукту і дизайн. Конкуренція одночасно має і позитивні і негативні сторони:

1) вона сприяє розвитку науково-технічного прогресу, постійно змушуючи товаровиробника застосовувати кращі технології, раціонально використовувати ресурси. У ході її вимиваються економічно неефективні виробництва, застаріла техніка, неякісні товари;
2) вона швидко реагує на зміну попиту, веде до здешевлення витрат виробництва, гальмує ріст цін, а в ряді випадків призводить до їх зниження;
3) певним чином вирівнює норму прибутку на капітал і рівень заробітної плати у всіх галузях національної економіки.

До переліку негативних моментів можна зарахувати:

1) спричиняє певну нестабільність бізнесу, створює умови для безробіття, інфляції і банкрутства;
2) веде до диференціації доходів і створює умови для їхнього несправедливого розподілу;
3) її наслідком може бути надвиробництво товарів і недовантаження потужностей у періоди виробничих спадів.


3. Попит і фактори, що визначають його величину

Найважливішим інструментом ринкової економіки є попит та пропозиція. "Навчіть папугу вимовляти слова "Попит та Пропозиція" - і перед вами економіст!" - таке значення надають цим категоріям Кемпбел Р. Макконнелл і Стенлі Брю в розумінні економічних процесів.

У цьому вїдливому жарті велика частка правди, тому що власне кажучи, ці найпростіші економічні важелі здатні дати глибоке уявлення не тільки про окремі економічні проблеми, але також і про функціонування всієї економічної системи в цілому.

Кожний може переконатися у тому, що кількість речей, що купуються людьми, завжди залежить від ціни: чим вища ціна товару, тим менше його купують, і чим нижча його ринкова ціна, тим більше буде куплено, за інших рівних умов, одиниць цього товару. Між ціною товару і тією його кількістю, на яку пред'являється попит, завжди існує певне співвідношення. Цей взаємозв'язок називається кривою попиту. Кількість і ціна перебувають у зворотній залежності: коли ціна падає, кількість зростає, коли ціна зростає до небес, купувати копчену ковбасу і сири в в змозі лише багаті люди (дорогу сільськогосподарську техніку - лише дуже багаті колгоспи).

Діє закон поступового зниження попиту. Покупець здобуває ту кількість даного товару, яка йому потрібна. За межами цієї кількості "цінність" цього товару для нього зменшується. Корисність, що приносить кожна наступна одиниця даного товару, виявляється меншою ніж у попередньої одиниці. Її називають граничною корисністю. Перші два яблука людина може з'їсти з апетитом, третє - з меншим бажанням, а четверте може викликати у неї неприємні відчуття. Зі збільшенням кількості яблук гранична корисність зменшується, тобто кожне додаткове яблуко приносить менше додаткового задоволення. Припущення про зменшення граничної корисності дозволяє нам пояснити поведінку споживача, яка максималізує загальну корисність, і визначити тим самим характер залежності попиту від ціни. Споживач прагне отримати максимальне суб'єктивне задоволення, чи корисність, використовуючи свій обмежений дохід. Якщо ціна якого-небудь товару підвищується, він намагається замінити його іншими товарами. Пристойна шкіряна куртка коштує близько 200 доларів. Багато молодих людей хотіли б мати такий вигляд одягу, але обмежуються покупкою простішої і дешевшої куртки. Придбання шкіряної пов'язане з обмеженням задоволення інших насущніших потреб, тобто з певними жертвами.

В економічній теорії Попитом називається зв'язок між двома конкретними перемінними: ціною і кількістю. Попит визначається комбінацією біологічних і психологічних факторів, суспільних відносин і набором економічних змінних (рівень доходу, наявність замінників).

До числа факторів, що зміщають криву попиту, належать: зміна смаків покупців, їхньої кількості, зміна доходів і цін на супутні товари. Наприклад, турбота про здоров'я призвела в багатьох країнах до підвищення попиту на кросівки і велосипеди. Зміна доходів у європейських країнах призвела до підвищення попиту на коштовніші й одночасно менш калорійні продукти і знизила попит на такі товари нижчої категорії, як картопля, капуста, ріпа. Перестали користуватися попитом ношений одяг, відновлені шини. У нашій країні різке підвищення цін на авіапасажирські перевезення на початку 1993 року викликав напругу в роботі пасажирського залізничного транспорту, а підвищення цін на проїзд автобусом приміського сполучення перемістило пасажирів на приміські електропоїзди.

Величина попиту визначається витратами. Але поняття попиту ніяким чиномі не передбачає, що гроші - це єдине, що має значення для людей.

У здоровій економіці молоко продається в пляшках і пакетах (пропонується вибір). У пакетах дешевше, тому що за пляшку треба платити заставну суму. Що вибере домогосподарка? Отут треба зважити усі витрати: відстань до будинку, до приймального пункту тари, наявність черги, миття посуду, для будинку чи покупка для дачі, близькість сміттєпроводу і т.д. Весь цей набір витрат при здійсненні самої повсякденної покупки блискавично прораховується в нашій свідомості, і тільки тоді приймається рішення. Гроші ж - це загальний знаменник, і тому вони зручні як засіб для зміни поведінки людей. Вища ціна спонукає людей до пошуку нових рішень. Висока ціна на товар А може вести до зниження попиту на товар Б, ріст ціни на бензин знижує попит на автомобілі. І, навпаки, падіння ціни на бензин збільшує попит на автомобілі.

На величину попиту впливають зміни в очікуванні майбутніх цін. Ці очікування відіграють важливу роль у визначенні стану лінії попиту. Якщо очікується збільшення ціни на сіль і сірники, то за інших рівних умов лінія попиту зміститься вправо. Якщо очікується зменшення ціни, лінія попиту зміститься вліво. А оскільки в "перебудований час" колишні радянські громадяни цілком позбулися очікування зменшення цін, то величина попиту росте разом з ростом обсягу покупок. З очікування вищої ціни ростуть покупки "про запас".

Ми підійшли до поняття інтенсивності реакції покупця на зміну цін. Якщо невелика зміна ціни сильно змінює обсяг покупок, то говорять, що попит еластичний. Але якщо навіть велика зміна ціни лише небагато змінює обсяг покупок, то попит нееластичний. Цінова еластичність попиту визначається як частка від розподілу процентної зміни величини попиту на процентну зміну ціни. Якщо коефіцієнт еластичності більший від одиниці, то попит еластичний. Якщо підприємець упевнений, що зниження ціни не збільшить обсягу продажу, то він не буде знижувати ціну. Але він не буде і підвищувати ціну, якщо це не призведе до росту продажу. Приклад із сіллю є підтвердженням не еластичності попиту. У неї мало замінників, обсяг споживання постійний, питома вага витрат на її покупку в бюджеті сім’ї мала. А в принципі обсяг покупок і ціна завжди будуть рухатися в протилежних напрямках. Люди бажають більшого чи меншого певно блага, якщо воно їм обходиться дешевше чи дорожче. 


4. Пропозиція товару і його крива

Пропозицію можна визначити як шкалу, що показує різні кількості продукту, які виробник бажає і здатний зробити і запропонувати до продажу на ринку по кожній конкретній ціні з ряду можливих цін протягом певного часу. Простіше говорячи, під пропозицією товару економісти розуміють бажання продати товар, а під обсягом пропозиції - ту максимальну кількість товару, яку окремий продавець бажав б продати в одиницю часу за даних умов.

Продавці завжди перебувають у суперечності. З одного боку, прагнуть продати товар за більш вищою ціною, з іншого боку - збільшити обсяг продажів. З підвищенням цін відповідно зростає і величина пропозиції; зі зниженням цін скорочується також і пропозиція. Цей специфічний зв'язок називається законом пропозиції. З погляду споживача, висока ціна виступає як стримуючий фактор: чим нижчий ціновий бар'єр, тим більше споживач буде купувати. Для постачальника ціна є виторгом за кожну одиницю продукту, а тому вона служить стимулом до того, щоб робити і пропонувати свій продукт до продажу на ринку.

Можна піти трохи далі і зробити припущення про те, що виробник, приймаючи рішення про обсяг виробництва для пропозиції на ринку буде всякий раз вибирати такий обсяг виробництва, що забезпечує йому найбільший прибуток. Випуск додаткової одиниці продукції при даному значенні ціни товару викликає збільшення загального виторгу на певну величину, що називається граничною величиною, і одночасне збільшення загальних витрат на величину, що називають граничними витратами.

Якщо випуск додаткової одиниці продукції додає до загального виторгу величину більшу, ніж величина, що додається за рахунок випуску цієї одиниці продукції до загальних витрат (тобто граничний виторг більше граничних витрат), те прибуток виробника збільшується. У противному випадку, коли граничний виторг менше граничних витрат, прибуток зменшується. Найбільший прибуток виробнику забезпечить такий обсяг випуску, при якому граничні витрати будуть дорівнюють граничному виторгу, тобто ціні товару.

Для ясності звернемося до простого прикладу. Багато фермерів комплектують череду корів з таким розрахунком, щоб надій молока від кожної корови в рік був максимально наближений до 6 тис.кг. Менша величина говорить про недостатню продуктивність тварини, що веде до росту витрат на кожен літр молока. За межами 6 тис. зростає собівартість кожного наступного літра в результаті меншого збільшення молока на одиницю корму і витрат у цілому. Це явище економісти називають граничною продуктивністю факторів виробництва. Зменшення граничної продуктивності означає не що інше, як зростання граничних витрат. Закон зменшуваної продуктивності говорить: якщо один з факторів виробництва є змінним, а інші - постійними, то починаючи з певного моменту гранична продуктивність кожної наступної одиниці змінного фактора зменшується. Закон зменшуваної продуктивності пояснює поведінку виробника, який максималізує прибуток і визначальний характер залежності пропозиції від ціни.

Крива пропозиції будь-якого товару ґрунтується на витратах виробництва. Вони залежать від ціни на ресурси, технології виробництва, величини податків, цін на інші товари, числа продавців на ринку. Зміна кожного з компонентів витрат призведе до зсуву пропозиції продукту або вправо, або вліво.

Ціни на ресурси. Підвищення цін на ресурси збільшить витрати виробництва і скоротить пропозицію. У нашій економіці безупинне підвищення цін на енергоносії торкнулося всіх галузей господарства і зробило виробництво багатьох видів продукції невигідним. Високі ціни на готову продукцію різко зменшили попит на неї, у результаті чого виробництво продовжує скорочуватися. Зниження ресурсних цін знижує витрати виробництва і збільшує пропозицію.

Технологія. Удосконалення технології означає, що відкриття і впровадження нових знань дозволяє робити продукцію з меншою витратою ресурсів. При даних цінах на них знижуються витрати виробництва і збільшується пропозицію. На сьогодні час при передачі електричної енергії проводами втрати становлять близько 30 відсотків. Недавні могутні прориви в сфері надпровідності відкривають перспективи для передачі її майже чи зовсім без утрат. Перехід до ресурсозберігаючих технологій став центральною проблемою фірм, галузей, держав.

Ціни на інші товари. Зміна цін на інші товари також здатна змістити криву пропозиції продукту. Обсяг пропозиції даного товару залежить від цін всіх інших товарів. Товари можуть перебувати між собою у відношенні взаємодоповнюваності і взаємозамінності як у виробництві, так і в споживанні. Зниження ціни на один товар може спонукати виробника робити і пропонувати до продажу більше іншого товару за кожною з можливих цін.

Податки. Підприємства розглядають податки як витрати виробництва. Тому збільшення податків на продаж чи на власність збільшує витрати виробництва і скорочує пропозицію. Держава, здійснюючи законодавчу діяльність, установлює тим самим правила поведінки економічних агентів. Податкова політика повинна розроблятися не тільки виходячи з інтересів формування державного бюджету, але і з метою надання того чи іншого впливу на виробництво товарів.

Кількість продавців. За даного обсягу виробництва кожного підприємства чим більша кількість постачальників, тим більша ринкова пропозиція. В міру вступу в галузь більшої кількості фірм крива пропозиції стане зміщатися вправо.

Очікування. Очікування змін цін продукту в майбутньому також можуть вплинути на бажання виробника постачати продукт на ринок у даний час: притримати його чи викинути якнайбільше. Це відомо кожній нашій людині. 


5. Пропозиція та попит: ринкова рівновага

Для того, аби встановити, як визначається конкурентна ринкова ціна, потрібно об'єднати аналіз попиту з аналізом пропозиції, вийти на взаємодію рішень домогосподарств про покупку продукту і рішень виробників про його продаж. Дотепер ми розглядали ціни як можливі. Ми говорили: якщо ціна така-то, то і сума буде іншою. Умовно передбачалося, що взаємодія йде між одиничним покупцем і одиничним продавцем. Приватний власник пред'являє попит чи пропонує свій товар на продаж у залежності від структури цін, структури наявних у нього запасів і характеру переваг. Реалізація бажань може наштовхнутися на перешкоду: то потрібного товару нема, то він є, але в недостатній кількості, то ціна виявляється невідповідною.

На ринку продавців і покупців багато. Кожний з них має певну криву попиту чи пропозиції. При сформованій конкуренції жоден з продавців чи покупців не здатний чинити істотного впливу на ціну товару. Чисельність і склад груп продавців і покупців змінюється при зміні ціни. При високій відносній ціні даного блага на ринку з'явиться безліч продавців; навпаки, при падінні відносної ціни багато хто вирішить відмовитися від продажу даного блага і, можливо, стануть покупцями. Ринкова рівновага встановлюється тоді, коли кількості, представлені до продажу, збігаються з попитом при даній ціні. Рівноважною ціною і називається ціна, при якій врівноважуються попит та пропозиція. При будь-якій ціні, що перевищує рівноважну ціну, величина пропозиції виявиться більшою від величини попиту. Цей надлишок викликає конкурентне збивання ціни продавцями, що прагнуть позбудтися свого надлишку. Зниження ціни скоротить пропозицію й одночасна спонукає покупців купувати даний продукт у більшій кількості. Будь-яка ціна нижча рівноважної спричиняє виникнення недостачі продукту.

Здатність конкурентних сил пропозиції та попиту встановлювати ціну на рівні, на якому рішення про продаж і купівлю синхронізуються, називається врівноважувальною функцією цін. Рівноважна ціна не залишає обтяжний надлишок у продавців і не створює відчутних недостач для потенційних покупців. Взаємодія попиту та пропозиції є процесом взаємного пристосування. При зміні цін люди змінюють свою поведінку.

При досить великій кількості учасників обміну ринок є на диво стабільною системою, здатною протистояти найсильнішим потрясінням. Найважливішою умовою існування такого набору цін, що призводить до встановлення стану рівноваги на всіх ринках, є безліч виробничих можливостей і безліч споживчих переваг.

Якщо в галузі є тільки один виробник товару чи послуг, то він може цілком контролювати обсяг пропозиції і дуже впливати на ціни. Сила монополіста тим більша, чим вищі вхідні бар'єри в галузь і чим менше товарозаменників у даного товару. У реальній економіці розвинутих країн немає чистої монополії, як і немає зробленої конкуренції. Найнаочніше монополізм проявився в економіці СРСР, коли обсяги виробництва і ціни диктувалися галуззю і перебували під контролем держави. При повній негнучкості цін коливання попиту та пропозиції викликали тут поява чи дефіциту затоварення. У радянських людей склалася психологія черговика. Те, що за товаром необхідно стояти в черзі, означає, що для споживача витрати на придбання товару складаються з грошової ціни, що встановлена продавцем, і втрат, зв'язаних зі стоянням у черзі. З метою обмеження всевладдя монополій у ряді країн ще на рубежі XIX і XX століть були прийняті антитрестовські закони.


Питання для повторення:

1. Дайте визначення ринку.
2. Що ви розумієте під попитом?
3. Поясніть закон попиту.
4. Поясніть розходження між зміною в попиті і зміною величини попиту.
5. Чи може більша кількість продукту купуватися за вищою ціною?
6. Розкрийте зміст закону поступового зменшення попиту.
7. Що ви розумієте під граничною корисністю продукту?
8. Які фактори можуть вести до зсуву кривої попиту?
9. Що ви розумієте під ціновою еластичністю попиту?
10. Поясніть закон пропозиції.
11. Розкрийте поняття граничної продуктивності факторів виробництва.
12. Що ви розумієте під граничним виторгом і граничними витратами виробництва?
13. Назвіть основні компоненти витрат виробництва і розкрийте вплив кожного з них на пропозицію продукту.
14. Як встановлюється ринкова рівновага?
15. Що ви розумієте під рівноважною ціною?
16. Перелічіть основні функції ринку.
17. Дайте характеристику вільному ринку.
18. Перелічіть основні види ринків і коротко охарактеризуйте їх.
19. Назвіть основні елементи ринкового механізму.


  Зміст
Вперед
Назад


Спорт форум Новини наш спорт. Аренда квартир посуточно квартиры киев посуточно рост цен на квартиры. Acheter les Tramadol generiques Элемент - авто-прокат: прокат автомобилей, ссылка, прокат любых автомобилей.