Центр політичних досліджень

Кафедра політології ЛНУ ім.І.Франка

cpd_logo

Збірник аналітичних матеріалів

Львів – 2011

Олександра Купченко

Катерина Сичик

Аналіз передвиборчих програм основних кандидатів у президенти України 2010 року

Виходячи із українських політичних реалій, та наявного передвиборчого процесу, аналіз програмних положень кандидатів у президенти є одним з пріоритетних напрямків дослідження раціональних факторів виборчих реалій. Формальна задекларованість політичних позицій кандидатів визначається, власне, у їхніх програмах, і навіть той всезагальний популістський стиль українського політикуму, не дає підстав нехтувати значенням програм політичного курсу його основних акторів. Тому, ми вважаємо, що саме усесторонній кількісний та якісний аналіз передвиборчих позицій кандидатів є неможливим без такого аналізу їх офіційних передвиборчих програм.

Якими б туманними, нереальними чи надто загальними не були положення досліджуваних нами документів, ми все ж бачимо можливим виведення з них певних закономірностей та перспектив розвитку політичної системи України.

Мета дослідження:

1. Висвітлення загального рівня компетентності кандидатів та їх можливості адекватного вирішення актуальних проблем.

2. Інтерпретація головних пріоритетів передвиборчих програм кандидатів.

3. Порівняльний аналіз кількісних параметрів передвиборчих програм основних кандидатів.

4. Формування адекватного та критичного ставлення громадськості до передвиборчих програм кандидатів у президенти; підвищення авторитету політичної програми у передвиборчому процесі .

5. Зміна уявлення кандидатів про головні вимоги до структури та змісту передвиборчих програм.

6. Аналіз потенційних векторів державної політики.

Цільові групи:

1. Політичні сили.

2. Громадські організації, рухи, недержавні аналітичні центри.

3. Виборці – учасники виборчого процесу 2010 року в Україні.

Об'єкти аналізу:

1. Програми кандидатів у президенти України (2010 р.)

2. Пріоритетність ключових напрямків державної політики: громадська думка.

Завдання:

1. Дослідити основні пріоритети державної політики що задекларовані у передвиборчих програмах кандидатів у президенти України.

2. Провести порівняльний аналіз кількісних параметрів передвиборчих програм.

3. Провести функціональний аналіз програм кандидатів у президенти.

4. Проаналізувати ступінь відповідності змісту кожної окремої складової програми інтересам та потребам, які найбільше турбують громадян.

5. Аналіз показників рівня конкретизації запропонованих в програмі шляхів та механізмів реалізації програмних положень.

6. Виведення інтегральної оцінки якості передвиборчих програм.

Методи:

1. Контент-аналіз.

2. Експертне опитування.

1.Пріоритети Кандидатів, що визначені в основних складових передвиборчих програм

Сергій Тігіпко.

Чіткість формулювання передвиборчих пріоритетів та можливих шляхів їх реалізації за 5 бальною шкалою – 5.

Арсеній Яценюк

Чіткість формулювання передвиборчих пріоритетів та можливих шляхів їх реалізації за 5 бальною шкалою – 2.

Ю.Тимошенко

Чіткість формулювання передвиборчих пріоритетів та можливих шляхів їх реалізації за 5 бальною шкалою – 5.

В.Янукович

Чіткість формулювання передвиборчих пріоритетів та можливих шляхів їх реалізації за 5 бальною шкалою – 5.

2.Порівняльний аналіз передвиборчих програм основних кандидатів

Таблиця № 1.

Критерії порівняння

С.Тігіпко

А.Яценюк

Ю.ТИМОШЕНКО

В.Янукович

За структурною будовою

5

2

5

4

За визначенням головної мети,

соціальної бази, ідеологічних засад та

принципів діяльності

4

3

4

4

За постановкою основних цілей та

завдань

5

4

5

5

За визначенням пріоритетів в кожній із складових програми

5

1

5

4

За рівнем визначення стратегічного курсу

4

3

4

4

За рівнем конкретизації шляхів та

механізмів реалізації, задекларованих

програмних положень

3

1

3

3

Порівняння представлено у вигляді балів за шкалою від 1 до 5.

Наприклад. Критерій порівняння «За структурною будовою»

1 – програма відповідає низькому рівню структурованості; акцентування на основних напрямках та сферах діяльності або відсутнє або не піддається аналізу.

2 – в програмі не зазначені положення та основні пункти ключових напрямків розвитку, хоча останні і присутні у вигляді неконкретизованих ключових повідомлень передвиборчої програми.

3 – основні напрямки виділені, проте основна частина програми – соціальна полеміка.

4 – основні положення програми охарактеризовані добре, проте розподіл між напрямками діяльності не рівномірний (йдеться про наголошення на одних проблемах, та лише зазначеність інших).

5 – програма добре структурована

3. Функціональний аналіз [1] передвиборчих програм основних кандидатів

У графи стовпчиків вписуються показники: “2” – функція частково представлена в програмі; “3” - низька виразність функції; “4” - середня виразність функції; “5” -– висока виразність функції.

4.Ступінь відповідності змісту кожної окремої складової програми інтересам та потребам, які більшою мірою турбують громадян.

Дані соціологічного дослідження на тему: «Назвіть найбільш серйозні соціально-економічні проблеми країни, що потребують першочергового вирішення» [2]

Індикатори

Дані соціологічного опитування жов. 2008 р.

Зростання цін

70,1

Низька зарплата

40,2

Відсутність реального соціального захисту людей похилого віку, малозабезпечених, багатодітних сімей

31,4

Безробіття

31,2

Підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства

29,4

Недоступність та низька якість медичного обслуговування

26,8

Високий рівень побутової корупції (ЖЕКи, лікарні, ДАІ, навчальні заклади тощо)

26,0

Відсутність стимулів для всебічного розвитку дітей та молоді

21,0

Зростання злочинності

18,5

Посилення поділу суспільства на багатих та бідних

14,2

Поширення наркоманії та алкоголізму

13,5

Поганий стан житлово-комунального господарства

12,1

Незадовільна екологічна ситуація

11,6

Велика кількість бездомних

9,1

Несправедливий розподіл коштів між регіонами України

8,0

Проблеми освіти та науки

6,5

Несприятливі умови для розвитку бізнесу

6,4

Інше

1,7

Таким чином у відповідності з даними першого етапу дослідження, можна прослідкувати певну закономірність репрезентації основних проблем у передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2010 року. Як ми бачимо з результатів наведеного вище дослідження, найбільш важливими для населення є проблеми ціноутворення (70,1), заробітної платні (40,2), соціального забезпечення (31,4), безробіття (31,2), медичного обслуговування (26,8), тобто проблеми, визначеної у нашому аналізі, соціально-економічної сфери. Серед представлених тут кандидатів найбільший наголос на вирішенні проблем соціально-економічної сфери роблять В.Янукович (58% усієї передвиборчої програми) та Ю.Тимошенко (48% програми). С.Тігіпко обґрунтовує ефективність своїх методів соціально-економічної політики у 46 % змістового наповнення своєї програми. Натомість у А.Яценюка важко визначити рівень значимості як цієї так і більшості інших пріоритетних сфер, проте без наголошення вона також не залишається займаючи 15% усієї програми.

Варто зазначити, що така відповідність програмних положень найбільш популярним потребам громадськості, сприяє неефективному розподілу кандидатами власних механізмів реалізації РІЗНИХ ОДНАКОВО-ВАЖЛИВИХ напрямків державної політики. Так, до прикладу, у В.Януковича 67% вирішення соціально-економічних питань займають проблеми соціального захисту. У Ю.Тимошенко фактично усі блоки передвиборчої програми так чи інакше висвітлюються крізь призму соціально-економічних гарантій громадян.

Все це змушує замислитись над рівнем популізму декларованих програмних положень, надто коли, до прикладу, така важлива екологічна проблема (11,6%) залишається поза увагою, так само як нехтується уточненням механізмів зміни системи освіти, культури, міжнародної політики. Нехтується заради найширшої репрезентації таких важливих, в умовах кризи, соціальних гарантій. Проте рівень конкретизації шляхів та механізмів запропонованих в програмі положень, аналізований у наступному розділі дослідження, допоможе нам краще усвідомити сутність передвиборчих програм та їх можливості у маніпуляції громадською думкою.

5. Показники рівня конкретизації запропонованих в програмі шляхів та

механізмів реалізації програмних положень

Показники рівня конкретизації запропонованих в програмі кандидата на пост президента України С.Тігіпка шляхів та механізмів реалізації програмних положень

У графи стовпчиків « Запропоновані механізми реалізації пріоритетів визначених в програмі: засади, ресурси, терміни» вписуються бали (чотирьох бальна шкала) щодо ступеня конкретності критерію в передвиборчій програмі: “2” – засади, ресурси, терміни не згадуються, прирівнюється до нуля; “3” – є згадка про засади, ресурси, терміни; “4” – середній ступінь обґрунтованості засад, ресурсів, термінів; “5” – високий рівень обґрунтованості та ясності засад, ресурсів, термінів, які кандидат пропонує громадянам для реалізації визначених пріоритетних програмних положень.

з/п

Основні пріоритети

Запропоновані механізми

реалізації пріоритетів,

визначених у програмі

засади

ресурси

терміни

1

2

3

4

5

У політико-правовій сфері:

1

Принципи формування державної влади

1.1

Визначення форм державно-територіального устрою:

 • унітарна держава
 • федеративна держава

2

2

2

1.2

Визначення форм організації демократичної влади:

 • парламентська республіка
 • президентська республіка
 • парламентсько-президентська республіка
 • президентсько-парламентська республіка

5

5

2

1.3

Визначення принципів формування прозоро-діючого, підзвітного народу уряду та структур виконавчої влади:

 • коаліційності
 • однопартійності

2

2

2

1.4

Реформування виборчої системи

5

5

2

1.5

Необхідність внесення змін до Конституції України

5

5

3

Загальна оцінка

49 балів

2

Демократизація суспільних відносин

2.1

Підвищення статусу і повноважень об'єднань

громадян

5

2

2

2.2

Створення умов для діяльності соціальних інститутів, громадських організацій та політичних партій, участі об'єднань громадян у виробленні та впровадженні

державної політики

5

2

2

2.3

Забезпечення проведення всенародних, вільних і справедливих виборів та референдумів.

3

3

3

2.4

Визначення статусу опозиції та забезпечення умов її діяльності

2

2

2

2.5

Забезпечення незалежності ЗМІ

5

2

2

2.6

Створення умов для громадського контролю за діяльністю силових структур влади та політичних партій

5

5

3

Загальна оцінка

55 балів

3

Верховенство права

3.1

Забезпечення незалежності та ефективності

судочинства

5

4

2

3.2

Створення умов, що забезпечують рівність громадян перед законом

5

4

2

3.3

Реальне забезпечення прав і свобод громадян в усіх сферах суспільства

4

3

2

3.4

Правовий захист від політичного терору та байдужості влади

4

3

3

3.5

Протистояння корупції, тероризму, екстремізму та нетерпимості

5

5

2

3.6

Адаптація українського законодавства до вимог європейської та світової спільноти

2

2

2

Загальна оцінка

59 балів

4

Державна влада на місцях та місцеве

самоврядування

4.1

Проведення демократичних виборів на основі виборної системи:

 • пропорційної
 • мажоритарної
 • змішаної

2

2

2

4.2

Прямі вибори керівників областей та регіонів

2

2

2

4.3

Розмежування функцій та повноважень органів місцевого самоврядування і державної влади на місцях

4

4

2

4.4

Участь територіальної громади в місцевому

самоврядуванні

2

2

2

4.5

Забезпечення реального місцевого самоврядування

5

5

2

4.6

Вирівнювання розвитку регіонів

2

2

2

Загальна оцінка

46 балів

Підсумкова оцінка

209 балів

У соціально-економічній сфері:

1

Економічні перетворення

1.1

Створення та забезпечення умов розвитку

пріоритетних форм власності:

 • державна
 • приватна
 • рівність форм власності

4

5

2

1.2

Запровадження розвитку ринкових інституцій та конкуренції

1.3

Підтримка вітчизняного виробника, підприємництва, малого та середнього бізнесу

5

5

2

1.4

Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір

4

3

2

1.5

Ставлення до аграрного сектору економіки та до купівлі і продажу землі

4

4

2

1.6

Визначення пріоритетних форм управління

економікою:

 • державна
 • ринкова
 • гармонізація державних та корпоративних

2

2

2

1.7

Визначення пріоритетних галузей економіки. Державна підтримка розвитку та впровадження новітніх технологій в промисловості та аграрному секторі.

Створення моделі інноваційної економіки

5

5

2

1.8

Визначення розвитку інфраструктури та транзитних шляхів

5

4

2

1.9

Визначення розвитку національної енергетики

4

3

2

1.10

Гармонізація законодавства до ринкових умов, зниження податкового тиску на громадян

5

5

2

1.11

Усунення корупції, легалізація тіньової економіки та тіньових доходів громадян

5

5

2

1.12

Державний контроль за природними ресурсами і

стратегічно-важливими галузями економіки

2

2

2

1.13

Пріоритети економічних зв'язків:

 • ЄС
 • ЄЕП

5

5

2

Загальна оцінка

122 бали

2

Соціальний захист та гарантії громадян

2.1

Створення робочих місць, зниження безробіття та гарантія прав найманих працівників на частину прибутку

4

4

3

2.2

Підвищення мінімальної заробітної плати та пенсій до прожиткового мінімуму і доходів громадян

4

4

2

2.3

Державна підтримка соціально найуразливіших верств населення та надання адресної соціальної допомоги

тим, хто їх потребує

4

2

2

2.4

Повернення громадянам заощаджень “заморожених” у Ощадбанку та погашення заборгованості по заробітній платі

2

2

2

2.5

Соціальний захист прав виробника та споживача

4

4

2

2.6

Забезпечення рівних можливостей громадян на отримання якісних та доступних послуг:

 • Освіта
 • Охорона здоров'я
 • Продукти харчування
 • Житло
 • Комунальні
 • Зв'язок
 • Транспорт

5

5

2

2

5

2

2

3

3

2

2

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2.7

Забезпечення рівних соціальних прав та гарантій жінок і чоловіків

2

2

2

2.8

Державна опіка сім'ї , материнства та молоді

5

2

2

2.9

Участь громадян у розробці та втіленні соціальної політики

2

2

2

Загальна оцінка

122 бали

Підсумкова оцінка

244 бали

У сфері забезпечення національної безпеки і міжнародного співробітництва

1

Зовнішньополітичні установки

1.1

Визначення джерел загрози національній безпеці України та застосування воєнної сили

2

2

2

1.2

Визначення пріоритетності векторів зовнішньої політики:

 • Євроінтеграція
 • Росія,СНД
 • США
 • Багатовекторність

2

2

2

1.3

Участь у воєнно-політичних блоках та системах колективної безпеки:

 • НАТО
 • Росія, СНД
 • позаблоковість

2

2

2

1.4

Співпраця з іншими державами, організаціями якщо це вигідно та сприяє воєнній і екологічній безпеці України

2

2

2

1.5

Участь України у миротворчих та антитерористичних операціях під егідою ООН

2

2

2

1.6

Надання воєнної допомоги іншим державам, застосування Збройних Сил за межами території України

2

2

2

1.7

Захист громадян України, що проживають за її межами

4

2

2

1.8

Розширення зв'язків з торговими партнерами, збільшення обсягів поставок продукції вітчизняних підприємств на ринки країн світу

5

5

2

1.9

Співпраця з політичними партіями та міжнародними організаціями

2

2

2

Загальна оцінка

62 бали

2

Внутрішньополітичні установки та військові пріоритети

2.1

Визначення напрямів та засад військового

будівництва:

 • комплектування
 • чисельність
 • професіоналізм
 • матеріально-технічне забезпечення
 • формування особистості воїна

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2.2

Залучення Збройних Сил до виконання внутрішніх функцій

2

2

2

2.3

Цивільний контроль над військовою сферою

2

2

2

2.4

Зміцнення обороноздатності країни та боєготовності Збройних Сил

2

2

2

2.5

Охорона довкілля, раціональне використання та відтворення природних ресурсів України

4

3

2

Загальна оцінка

57 балів

3

Соціальні аспекти

3.1

Бюджетне фінансування оборонної сфери

2

2

2

3.2

Стандарти соціальних гарантій військових

2

2

2

3.3

Соціальне забезпечення військовослужбовців, членів їх сімей, пенсіонерів, ветеранів

2

2

2

Загальна оцінка

18 балів

Підсумкова оцінка

137 балів

У духовно-культурній сфері:

1

Загальнолюдські духовно-культурні цінності, вільний розвиток людини

1.1

Забезпечення статусу та прав людини як найвищої суспільної цінності

3

3

2

1.2

Вільний доступ людини до досягнень світової науки,культури

5

5

2

1.3

Забезпечення міжнародних стандартів освіти

2

2

2

1.4

Забезпечення інтеграції України в світовий

інформаційний простір

5

5

2

1.5

Доступ громадян до достовірної інформації

4

4

2

Середня оцінка

48 балів

2

Національні духовно-культурні цінності

2.1

Збереження і розвиток української мовної, культурної і національної самобутності, вітчизняного наукового потенціалу та національної науки

2

2

2

2.2

Вільний розвиток мов, культур і традицій етносів, що проживають на теренах України

2.3

Утвердження в суспільних взаєминах

загальнолюдських гуманістичних цінностей,

досягнень світової науки і культури

2

2

2

2.4

Гармонізація міжнаціональних і міжконфесійних відносин та активізація ролі духовних цінностей у житті суспільства

2

2

2

2.5

Активізація ролі духовних цінностей у житті

суспільства

2

2

2

2.6

Визначення статусу державної мови:

 • українська
 • українська та російська

5

5

2

2.7

Об'єднання зусиль держави, громадсько-політичних організацій і конфесій у боротьбі проти наркоманії, СНІДу, дитячої безпритульності тощо

2

2

2

2.8

Відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення в наслідок аварії на ЧАЕС, техногенних

або природних катаклізм

2

2

2

Загальна оцінка

48 балів

Підсумкова оцінка

96 балів

Сума балів

686 балів

Показники рівня конкретизації запропонованих в програмі кандидата на пост президента України А.Яценюка шляхів та механізмів реалізації програмних положень

У графи стовпчиків « Запропоновані механізми реалізації пріоритетів визначених в програмі: засади, ресурси, терміни» вписуються бали (чотирьох бальна шкала) щодо ступеня конкретності критерію в передвиборчій програмі: “2” – засади, ресурси, терміни не згадуються, прирівнюється до нуля; “3” – є згадка про засади, ресурси, терміни; “4” – середній ступінь обґрунтованості засад, ресурсів, термінів; “5” – високий рівень обґрунтованості та ясності засад, ресурсів, термінів, які кандидат пропонує громадянам для реалізації визначених пріоритетних програмних положень.

з/п

Основні пріоритети

Запропоновані механізми

реалізації пріоритетів,

визначених у програмі

засади

ресурси

терміни

1

2

3

4

5

У політико-правовій сфері:

1

Принципи формування державної влади

1.1

Визначення форм державно-територіального устрою:

 • унітарна держава
 • федеративна держава

2

2

2

1.2

Визначення форм організації демократичної влади:

 • парламентська республіка
 • президентська республіка
 • парламентсько-президентська республіка
 • президентсько-парламентська республіка

2

2

2

1.3

Визначення принципів формування прозоро-діючого, підзвітного народу уряду та структур виконавчої влади:

 • коаліційності
 • однопартійності

2

2

2

1.4

Ставлення до впровадження основних виборчих систем:

 • пропорційної
 • мажоритарної
 • змішаної

2

2

2

1.5

Необхідність внесення змін до Конституції України

3

3

2

Загальна оцінка

32 бали

2

Демократизація суспільних відносин

2.1

Підвищення статусу і повноважень об'єднань

громадян

2

2

2

2.2

Створення умов для діяльності соціальних інститутів, громадських організацій та політичних партій, участі об'єднань громадян у виробленні та впровадженні

державної політики

2

2

2

2.3

Забезпечення проведення всенародних, вільних і справедливих виборів

3

2

2

2.4

Визначення статусу опозиції та забезпечення умов її діяльності

2

2

2

2.5

Забезпечення незалежності ЗМІ

3

2

2

2.6

Створення умов для громадського контролю за діяльністю силових структур влади та політичних партій

3

3

3

Загальна оцінка

41 бал

3

Верховенство права

3.1

Забезпечення незалежності та ефективності

судочинства

2

2

2

3.2

Створення умов, що забезпечують рівність громадян перед законом

4

2

2

3.3

Реальне забезпечення прав і свобод громадян в усіх сферах суспільства

3

2

2

3.4

Правовий захист від політичного терору та байдужості влади

3

2

2

3.5

Протистояння корупції, тероризму, екстремізму та нетерпимості

3

2

2

3.6

Адаптація українського законодавства до вимог європейської та світової спільноти

2

2

2

Загальна оцінка

41 бал

4

Державна влада на місцях та місцеве

самоврядування

4.1

Проведення демократичних виборів на основі виборної системи:

 • пропорційної
 • мажоритарної
 • змішаної

2

2

2

4.2

Прямі вибори керівників областей та регіонів

2

2

2

4.3

Розмежування функцій та повноважень органів місцевого самоврядування і державної влади на місцях

2

2

2

4.4

Участь територіальної громади в місцевому

самоврядуванні

2

2

2

4.5

Забезпечення реального місцевого самоврядування

3

3

2

4.6

Вирівнювання розвитку регіонів

2

2

2

Загальна оцінка

38 бали

Підсумкова оцінка

152 балів

У соціально-економічній сфері:

1

Економічні перетворення

1.1

Створення та забезпечення умов розвитку

пріоритетних форм власності:

 • державна
 • приватна
 • рівність форм власності

4

3

2

1.2

Запровадження розвитку ринкових інституцій та конкуренції

2

2

2

1.3

Підтримка вітчизняного виробника, підприємництва, малого та середнього бізнесу

4

3

2

1.4

Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір

3

3

2

1.5

Ставлення до аграрного сектору економіки та до купівлі і продажу землі

4

2

2

1.6

Визначення пріоритетних форм управління

економікою

3

3

2

1.7

Визначення пріоритетних галузей економіки. Державна підтримка розвитку та впровадження новітніх технологій в промисловості та аграрному секторі.

Створення моделі інноваційної економіки

3

2

2

1.8

Визначення розвитку інфраструктури та транзитних шляхів.

4

2

2

1.9

Визначення розвитку національної енергетики

3

2

2

1.10

Гармонізація законодавства до ринкових умов, зниження податкового тиску на громадян

3

3

2

1.11

Усунення корупції, легалізація тіньової економіки та тіньових доходів громадян

4

2

2

1.12

Державний контроль за природними ресурсами і

стратегічно-важливими галузями економіки

4

3

2

1.13

Пріоритети економічних зв'язків:

 • ЄС
 • ЄЕП

2

2

2

Загальна оцінка

101 бал

2

Соціальний захист та гарантії громадян

2.1

Створення робочих місць, зниження безробіття та гарантія прав найманих працівників на частину прибутку

2

2

2

2.2

Підвищення мінімальної заробітної плати та пенсій до прожиткового мінімуму і доходів громадян

2

2

2

2.3

Державна підтримка соціально найуразливіших верств населення та надання адресної соціальної допомоги

тим, хто їх потребує

2

2

2

2.4

Повернення громадянам заощаджень “заморожених” у Ощадбанку та погашення заборгованості по заробітній платі

2

2

2

2.5

Соціальний захист прав виробника та споживача

2

2

2

2.6

Забезпечення рівних можливостей громадян на отримання якісних та доступних послуг:

 • Освіта
 • Охорона здоров'я
 • Продукти харчування
 • Житло
 • Комунальні
 • Зв'язок
 • Транспорт

3

3

2

2

2

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2.7

Забезпечення рівних соціальних прав та гарантій жінок і чоловіків

3

2

2

2.8

Державна опіка сім'ї , материнства та молоді

2

2

2

2.9

Участь громадян у розробці та втіленні соціальної політики

2

2

2

Загальна оцінка

97 балів

Підсумкова оцінка

198 балів

У сфері забезпечення національної безпеки і міжнародного співробітництва

1

Зовнішньополітичні установки

1.1

Визначення джерел загрози національній безпеці України та застосування воєнної сили

2

2

2

1.2

Визначення пріоритетності векторів зовнішньої політики:

 • Євроінтеграція
 • Росія,СНД
 • США
 • Багатовекторність

4

3

2

1.3

Участь у воєнно-політичних блоках та системах колективної безпеки:

 • НАТО
 • Росія, СНД
 • позаблоковість

4

3

2

1.4

Співпраця з іншими державами, організаціями якщо це вигідно та сприяє воєнній і екологічній безпеці України

3

2

2

1.5

Участь України у миротворчих та антитерористичних операціях під егідою ООН

2

2

2

1.6

Надання воєнної допомоги іншим державам, застосування Збройних Сил за межами території України

2

2

2

1.7

Захист громадян України, що проживають за її межами

2

2

2

1.8

Розширення зв'язків з торговими партнерами, збільшення обсягів поставок продукції вітчизняних підприємств на ринки країн світу

3

3

2

1.9

Співпраця з політичними партіями та міжнародними організаціями

2

2

2

Загальна оцінка

63 бали

2

Внутрішньополітичні установки та військові пріоритети

2.1

Визначення напрямів та засад військового

будівництва:

 • комплектування
 • чисельність
 • професіоналізм
 • матеріально-технічне забезпечення
 • формування особистості воїна

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2.2

Залучення Збройних Сил до виконання внутрішніх функцій

2

2

2

2.3

Цивільний контроль над військовою сферою

2

2

2

2.4

Зміцнення обороноздатності країни та боєготовності Збройних Сил

3

2

2

2.5

Охорона довкілля, раціональне використання та відтворення природних ресурсів України

2

2

2

Загальна оцінка

55 балів

3

Соціальні аспекти

3.1

Бюджетне фінансування оборонної сфери

2

2

2

3.2

Стандарти соціальних гарантій військових

3

2

2

3.3

Соціальне забезпечення військовослужбовців, членів їх сімей, пенсіонерів, ветеранів

3

2

2

Загальна оцінка

20 балів

Підсумкова оцінка

138 балів

У духовно-культурній сфері:

1

Загальнолюдські духовно-культурні цінності, вільний розвиток людини

1.1

Забезпечення статусу та прав людини як найвищої суспільної цінності

3

2

2

1.2

Вільний доступ людини до досягнень світової науки,культури

2

2

2

1.3

Забезпечення міжнародних стандартів освіти

2

2

2

1.4

Забезпечення інтеграції України в світовий

інформаційний простір

2

2

2

1.5

Доступ громадян до достовірної інформації

2

2

2

Загальна оцінка

31 бал

2

Національні духовно-культурні цінності

2.1

Збереження і розвиток української мовної, культурної і національної самобутності, вітчизняного наукового потенціалу та національної науки

4

3

2

2.2

Вільний розвиток мов, культур і традицій етносів, що проживають на теренах України

4

2

2

2.3

Утвердження в суспільних взаєминах

загальнолюдських гуманістичних цінностей,

досягнень світової науки і культури

3

2

2

2.4

Гармонізація міжнаціональних і міжконфесійних відносин та активізація ролі духовних цінностей у житті суспільства

2

2

2

2.5

Активізація ролі духовних цінностей у житті

суспільства

3

2

2

2.6

Визначення статусу державної мови:

 • українська
 • українська та російська

5

2

2

2.7

Об'єднання зусиль держави, громадсько-політичних організацій і конфесій у боротьбі проти наркоманії, СНІДу, дитячої безпритульності тощо

2

2

2

2.8

Відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення в наслідок аварії на ЧАЕС, техногенних

або природних катаклізм

2

2

2

Загальна оцінка

62 бали

Підсумкова оцінка

93 бали

Сума балів

581 бал

Показники рівня конкретизації запропонованих в програмі кандидата на пост президента України Ю.Тимошенко шляхів та механізмів реалізації програмних положень

У графи стовпчиків « Запропоновані механізми реалізації пріоритетів визначених в програмі: засади, ресурси, терміни» вписуються бали (чотирьох бальна шкала) щодо ступеня конкретності критерію в передвиборчій програмі: “2” – засади, ресурси, терміни не згадуються, прирівнюється до нуля; “3” – є згадка про засоби, ресурси, терміни; “4” – середній ступінь обґрунтованості засад, ресурсів, термінів; “5” – високий рівень обґрунтованості та ясності засад, ресурсів, термінів, які кандидат пропонує громадянам для реалізації визначених пріоритетних програмних положень.

з/п

Основні пріоритети

Запропоновані механізми

реалізації пріоритетів,

визначених у програмі

засоби

ресурси

терміни

У політико-правовій сфері:

1

Принципи формування державної влади

1.1

Визначення форм державно-територіального устрою:

 • унітарна держава
 • федеративна держава

2

2

2

1.2

Визначення форм організації демократичної влади

 • парламентська республіка
 • президентська республіка
 • парламентсько-президентська республіка
 • президентсько-парламентська республіка

2

2

2

1.3

Визначення принципів формування прозоро-діючого, підзвітного народу уряду та структур виконавчої влади

 • коаліційності
 • однопартійності

2

2

2

1.4

Ставлення до впровадження основних виборчих систем:

 • пропорційної
 • мажоритарної
 • змішаної

2

2

2

1.5

Необхідність внесення змін до Конституції України

3

2

2

Загальна оцінка

31 бал

2

Демократизація суспільних відносин

2.1

Підвищення статусу і повноважень об'єднань

громадян

2

2

2

2.2

Створення умов для діяльності соціальних інститутів, громадських організацій та політичних партій, участі об'єднань громадян у виробленні та впровадженні

державної політики

2

2

2

2.3

Забезпечення проведення всенародних, вільних і справедливих виборів та референдумів.

3

2

2

2.4

Визначення статусу опозиції та забезпечення умов її діяльності

4

4

2

2.5

Забезпечення незалежності ЗМІ

4

4

2

2.6

Створення умов для громадського контролю за діяльністю силових структур влади та політичних партій

2

2

2

Загальна оцінка

45 балів

3

Верховенство права

3.1

Забезпечення незалежності та ефективності

судочинства

4

4

2

3.2

Створення умов, що забезпечують рівність громадян перед законом

4

4

2

3.3

Реальне забезпечення прав і свобод громадян в усіх сферах суспільства

3

3

2

3.4

Правовий захист від політичного терору та байдужості влади

3

3

2

3.5

Протистояння корупції, тероризму, екстремізму та нетерпимості

3

3

2

3.6

Адаптація українського законодавства до вимог європейської та світової спільноти

2

2

2

Загальна оцінка

50 балів

4

Державна влада на місцях та місцеве

самоврядування

4.1

Проведення демократичних виборів на основі виборної системи:

 • пропорційної
 • мажоритарної
 • змішаної

2

2

2

4.2

Прямі вибори керівників областей та регіонів

2

2

2

4.3

Розмежування функцій та повноважень органів місцевого самоврядування і державної влади на місцях

2

2

2

4.4

Участь територіальної громади в місцевому

самоврядуванні

3

3

2

4.5

Забезпечення реального місцевого самоврядування

4

4

2

4.6

Вирівнювання розвитку регіонів

4

4

2

Загальна оцінка

46 бал

Підсумкова оцінка

172 бали

У соціально-економічній сфері:

1

Економічні перетворення

1.1

Створення та забезпечення умов розвитку

пріоритетних форм власності:

 • державна
 • приватна
 • рівність форм власності

2

2

2

1.2

Запровадження розвитку ринкових інституцій та конкуренції

2

2

2

1.3

Підтримка вітчизняного виробника, підприємництва, малого та середнього бізнесу

5

4

2

1.4

Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір

5

3

2

1.5

Ставлення до аграрного сектору економіки та до купівлі і продажу землі

4

4

2

1.6

Визначення пріоритетних форм управління

економікою

2

2

2

1.7

Визначення пріоритетних галузей економіки. Державна підтримка розвитку та впровадження новітніх технологій в промисловості та аграрному секторі.

Створення моделі інноваційної економіки

5

2

2

1.8

Визначення розвитку інфраструктури та транзитних шляхів.

5

4

2

1.9

Визначення розвитку національної енергетики

5

5

3

1.10

Гармонізація законодавства до ринкових умов, зниження податкового тиску на громадян

4

3

2

1.11

Усунення корупції, легалізація тіньової економіки та тіньових доходів громадян

4

4

2

1.12

Державний контроль за природними ресурсами і стратегічно-важливими галузями економіки

2

2

2

1.13

Пріоритети економічних зв'язків

 • ЄС
 • ЄЕП

2

2

2

1.14

Створення умов участі громадян у виробленні економічної політики та її реалізації

2

2

2

Загальна оцінка

119 балів

2

Соціальний захист та гарантії громадян

2.1

Створення робочих місць, зниження безробіття та гарантія прав найманих працівників на частину прибутку

3

3

2

2.2

Підвищення мінімальної заробітної плати та пенсій до прожиткового мінімуму і доходів громадян

4

3

2

2.3

Державна підтримка соціально найуразливіших верств населення та надання адресної соціальної допомоги

тим, хто їх потребує

3

3

2

2.4

Повернення громадянам заощаджень “заморожених” у Ощадбанку та погашення заборгованості по заробітній платі

4

2

5

2.5

Соціальний захист прав виробника та споживача

2

2

2

2.6

Забезпечення рівних можливостей громадян на отримання якісних та доступних послуг:

 • Освіта
 • Охорона здоров'я
 • Продукти харчування
 • Житло
 • Комунальні
 • Зв'язок
 • Транспорт

4

4

2

2

2

2

2

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2.7

Забезпечення рівних соціальних прав та гарантій жінок і чоловіків

2

2

2

2.8

Державна опіка сім'ї , материнства та молоді

4

4

2

2.9

Участь громадян у розробці та втіленні соціальної політики

2

2

2

Загальна оцінка

113 балів

Підсумкова оцінка

232 бали

У сфері забезпечення національної безпеки і міжнародного співробітництва

1

Зовнішньополітичні установки

1.1

Визначення джерел загрози національній безпеці України та застосування воєнної сили

2

2

2

1.2

Визначення пріоритетності векторів зовнішньої політики

 • Євроінтеграція
 • Росія,СНД
 • США
 • Багатовекторність

4

4

2

1.3

Участь у воєнно-політичних блоках та системах колективної безпеки

 • НАТО
 • Росія, СНД
 • позаблоковість

3

4

2

1.4

Співпраця з іншими державами, організаціями якщо це вигідно та сприяє воєнній і екологічній безпеці України

2

2

2

1.5

Участь України у миротворчих та антитерористичних операціях під егідою ООН

2

2

2

1.6

Надання воєнної допомоги іншим державам, застосування Збройних Сил за межами території України

2

2

2

1.7

Захист громадян України, що проживають за її межами

2

2

2

1.8

Розширення зв'язків з торговими партнерами, збільшення обсягів поставок продукції вітчизняних підприємств на ринки країн світу

4

3

2

1.9

Співпраця з політичними партіями та міжнародними організаціями

2

2

2

Загальна оцінка

64 бали

2

Внутрішньополітичні установки та військові пріоритети

2.1

Визначення напрямів та засад військового

будівництва:

 • комплектування
 • чисельність
 • професіоналізм
 • матеріально-технічне забезпечення
 • формування особистості воїна

3

4

4

4

2

3

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2.2

Залучення Збройних Сил до виконання внутрішніх функцій

2

2

2

2.3

Цивільний контроль над військовою сферою

2

2

2

2.4

Зміцнення обороноздатності країни та боєготовності Збройних Сил

4

3

2

2.5

Охорона довкілля, раціональне використання та відтворення природних ресурсів України

2

2

2

Загальна оцінка

68 балів

3

Соціальні аспекти

3.1

Бюджетне фінансування оборонної сфери

4

2

2

3.2

Стандарти соціальних гарантій військових

2

2

2

3.3

Соціальне забезпечення військовослужбовців, членів їх сімей, пенсіонерів, ветеранів

4

2

2

Загальна оцінка

22 бал

Підсумкова оцінка

154 бали

У духовно-культурній сфері:

1

Загальнолюдські духовно-культурні цінності, вільний розвиток людини

1.1

Забезпечення статусу та прав людини як найвищої суспільної цінності

2

2

2

1.2

Вільний доступ людини до досягнень світової науки,культури

2

2

2

1.3

Забезпечення міжнародних стандартів освіти

4

4

2

1.4

Забезпечення інтеграції України в світовий

інформаційний простір

2

2

2

1.5

Доступ громадян до достовірної інформації

4

3

2

Середня оцінка

37 балів

2

Національні духовно-культурні цінності

2.1

Збереження і розвиток української мовної, культурної і національної самобутності, вітчизняного наукового потенціалу та національної науки

3

2

2

2.2

Вільний розвиток мов, культур і традицій етносів, що проживають на теренах України

2

2

2

2.4

Гармонізація міжнаціональних і міжконфесійних відносин та активізація ролі духовних цінностей у житті суспільства

2

2

2

2.5

Активізація ролі духовних цінностей у житті

суспільства

4

4

2

2.6

Визначення статусу державної мови:

 • українська
 • українська та російська

4

2

2

2.7

Об'єднання зусиль держави, громадсько-політичних організацій і конфесій у боротьбі проти наркоманії, СНІДу, дитячої безпритульності тощо

2

2

2

2.8

Відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення в наслідок аварії на ЧАЕС, техногенних

або природних катаклізм

2

2

2

Загальна оцінка

49 балів

Підсумкова оцінка

86 балів

Сума балів

644 бали

Показники рівня конкретизації запропонованих в програмі кандидата на пост президента України В.Януковича шляхів та механізмів реалізації програмних положень

У графи стовпчиків « Запропоновані механізми реалізації пріоритетів визначених в програмі: засади, ресурси, терміни» вписуються бали (чотирьох бальна шкала) щодо ступеня конкретності критерію в передвиборчій програмі: “2” – засади, ресурси, терміни не згадуються, прирівнюється до нуля; “3” – є згадка про засади, ресурси, терміни; “4” – середній ступінь обґрунтованості засад, ресурсів, термінів; “5” – високий рівень обґрунтованості та ясності засад, ресурсів, термінів, які кандидат пропонує громадянам для реалізації визначених пріоритетних програмних положень.

з/п

Основні пріоритети

Запропоновані механізми

реалізації пріоритетів,

визначених у програмі

засоби

ресурси

терміни

У політико-правовій сфері:

1

Принципи формування державної влади

1.1

Визначення форм державно-територіального устрою:

 • унітарна держава
 • федеративна держава

2

2

2

1.2

Визначення форм організації демократичної влади

 • парламентська республіка
 • президентська республіка
 • парламентсько-президентська республіка
 • президентсько-парламентська республіка

4

2

2

1.3

Визначення принципів формування прозоро-діючого, підзвітного народу уряду та структур виконавчої влади

 • коаліційності
 • однопартійності

2

2

2

1.4

Ставлення до впровадження основних виборчих систем:

 • пропорційної
 • мажоритарної
 • змішаної

2

2

2

1.5

Необхідність внесення змін до Конституції України

2

2

2

Загальна оцінка

32 бали

2

Демократизація суспільних відносин

2.1

Підвищення статусу і повноважень об'єднань

громадян

2

2

2

2.2

Створення умов для діяльності соціальних інститутів, громадських організацій та політичних партій, участі об'єднань громадян у виробленні та впровадженні

державної політики

2

2

2

2.3

Забезпечення проведення всенародних, вільних і справедливих виборів та референдумів.

2

2

2

2.4

Визначення статусу опозиції та забезпечення умов її діяльності

2

2

2

2.5

Забезпечення незалежності ЗМІ

2

2

2

2.6

Створення умов для громадського контролю за діяльністю силових структур влади та політичних партій

2

2

2

Загальна оцінка

36 балів

3

Верховенство права

3.1

Забезпечення незалежності та ефективності

судочинства

3

2

2

3.2

Створення умов, що забезпечують рівність громадян перед законом

3

2

2

3.3

Реальне забезпечення прав і свобод громадян в усіх сферах суспільства

3

2

2

3.4

Правовий захист від політичного терору та байдужості влади

2

2

2

3.5

Протистояння корупції, тероризму, екстремізму та нетерпимості

3

2

2

3.6

Адаптація українського законодавства до вимог європейської та світової спільноти

2

2

2

Загальна оцінка

40 бали

4

Державна влада на місцях та місцеве

самоврядування

4.1

Проведення демократичних виборів на основі виборної системи:

 • пропорційної
 • мажоритарної
 • змішаної

2

2

2

4.2

Прямі вибори керівників областей та регіонів

2

2

2

4.3

Розмежування функцій та повноважень органів місцевого самоврядування і державної влади на місцях

2

2

2

4.4

Участь територіальної громади в місцевому

самоврядуванні

3

3

2

4.5

Забезпечення реального місцевого самоврядування

4

3

2

4.6

Вирівнювання розвитку регіонів

2

2

2

Загальна оцінка

41 бал

Підсумкова оцінка

149 балів

У соціально-економічній сфері:

1

Економічні перетворення

1.1

Створення та забезпечення умов розвитку

пріоритетних форм власності:

 • державна
 • приватна
 • рівність форм власності

2

2

2

1.2

Запровадження розвитку ринкових інституцій та конкуренції

2

2

2

1.3

Підтримка вітчизняного виробника, підприємництва, малого та середнього бізнесу

5

5

5

1.4

Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір

4

3

3

1.5

Ставлення до аграрного сектору економіки та до купівлі і продажу землі

4

3

3

1.6

Визначення пріоритетних форм управління

економікою

2

2

2

1.7

Визначення пріоритетних галузей економіки. Державна підтримка розвитку та впровадження новітніх технологій в промисловості та аграрному секторі.

Створення моделі інноваційної економіки

4

4

4

1.8

Визначення розвитку інфраструктури та транзитних шляхів.

4

4

2

1.9

Визначення розвитку національної енергетики

2

2

2

1.10

Гармонізація законодавства до ринкових умов, зниження податкового тиску на громадян

5

4

5

1.11

Усунення корупції, легалізація тіньової економіки та тіньових доходів громадян

3

2

2

1.12

Державний контроль за природними ресурсами і стратегічно-важливими галузями економіки

2

2

2

1.13

Пріоритети економічних зв'язків

 • ЄС
 • ЄЕП

2

2

2

Загальна оцінка

114 балів

2

Соціальний захист та гарантії громадян

2.1

Створення робочих місць, зниження безробіття та гарантія прав найманих працівників на частину прибутку

4

4

2

2.2

Підвищення мінімальної заробітної плати та пенсій до прожиткового мінімуму і доходів громадян

5

4

2

2.3

Державна підтримка соціально найуразливіших верств населення та надання адресної соціальної допомоги

тим, хто їх потребує

4

4

3

2.4

Повернення громадянам заощаджень “заморожених” у Ощадбанку та погашення заборгованості по заробітній платі

2

2

2

2.5

Соціальний захист прав виробника та споживача

2

2

2

2.6

Забезпечення рівних можливостей громадян на отримання якісних та доступних послуг:

 • Освіта
 • Охорона здоров'я
 • Продукти харчування
 • Житло
 • Комунальні
 • Зв'язок
 • Транспорт

4

5

4

5

2

2

2

4

3

4

5

2

2

2

3

2

2

4

2

2

2

2.7

Забезпечення рівних соціальних прав та гарантій жінок і чоловіків

2

2

2

2.8

Державна опіка сім'ї , материнства та молоді

4

4

4

2.9

Участь громадян у розробці та втіленні соціальної політики

2

2

2

Загальна оцінка

131 балів

Підсумкова оцінка

245 бали

У сфері забезпечення національної безпеки і міжнародного співробітництва

1

Зовнішньополітичні установки

1.1

Визначення джерел загрози національній безпеці України та застосування воєнної сили

2

2

2

1.2

Визначення пріоритетності векторів зовнішньої політики

 • Євроінтеграція
 • Росія,СНД
 • США
 • Багатовекторність

4

2

2

1.3

Участь у воєнно-політичних блоках та системах колективної безпеки

 • НАТО
 • Росія, СНД
 • позаблоковість

5

3

2

1.4

Співпраця з іншими державами, організаціями якщо це вигідно та сприяє воєнній і екологічній безпеці України

2

2

2

1.5

Участь України у миротворчих та антитерористичних операціях під егідою ООН

2

2

2

1.6

Надання воєнної допомоги іншим державам, застосування Збройних Сил за межами території України

2

2

2

1.7

Захист громадян України, що проживають за її межами

2

2

2

1.8

Розширення зв'язків з торговими партнерами, збільшення обсягів поставок продукції вітчизняних підприємств на ринки країн світу

4

3

2

1.9

Співпраця з політичними партіями та міжнародними організаціями

2

2

2

Загальна оцінка

63 бали

2

Внутрішньополітичні установки та військові пріоритети

2.1

Визначення напрямів та засад військового

будівництва:

 • комплектування
 • чисельність
 • професіоналізм
 • матеріально-технічне забезпечення
 • формування особистості воїна

4

4

4

4

2

2

2

2

3

2

5

5

5

2

2

2.2

Залучення Збройних Сил до виконання внутрішніх функцій

2

2

2

2.3

Цивільний контроль над військовою сферою

2

2

2

2.4

Зміцнення обороноздатності країни та боєготовності Збройних Сил

2

2

2

2.5

Охорона довкілля, раціональне використання та відтворення природних ресурсів України

2

2

2

Загальна оцінка

72 бали

3

Соціальні аспекти

3.1

Бюджетне фінансування оборонної сфери

2

2

2

3.2

Стандарти соціальних гарантій військових

2

2

2

3.3

Соціальне забезпечення військовослужбовців, членів їх сімей, пенсіонерів, ветеранів

4

3

4

Загальна оцінка

23 бал

Підсумкова оцінка

158 балів

У духовно-культурній сфері:

1

Загальнолюдські духовно-культурні цінності, вільний розвиток людини

1.1

Забезпечення статусу та прав людини як найвищої суспільної цінності

5

3

2

1.2

Вільний доступ людини до досягнень світової науки,культури

2

2

2

1.3

Забезпечення міжнародних стандартів освіти

2

2

2

1.4

Забезпечення інтеграції України в світовий

інформаційний простір

2

2

2

1.5

Доступ громадян до достовірної інформації

2

2

2

Загальна оцінка

34 бали

2

Національні духовно-культурні цінності

2.1

Збереження і розвиток української мовної, культурної і національної самобутності, вітчизняного наукового потенціалу та національної науки

2

2

2

2.2

Вільний розвиток мов, культур і традицій етносів, що проживають на теренах України

3

2

2

2.4

Гармонізація міжнаціональних і міжконфесійних відносин та активізація ролі духовних цінностей у житті суспільства

2

2

2

2.5

Активізація ролі духовних цінностей у житті

суспільства

2

2

2

2.6

Визначення статусу державної мови:

 • українська
 • українська та російська

5

2

2

2.7

Об'єднання зусиль держави, громадсько-політичних організацій і конфесій у боротьбі проти наркоманії, СНІДу, дитячої безпритульності тощо

2

2

2

2.8

Відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення в наслідок аварії на ЧАЕС, техногенних

або природних катаклізм

2

2

2

Загальна оцінка

46 балів

Підсумкова оцінка

80 балів

Сума балів

632 бали

Порівняльний аналіз програм основних кандидатів на пост президента України за рівнем конкретизації запропонованих в програмі шляхів та механізмів реалізації ключових програмних положень.

Сума балів:

1.С.Тігіпко – 686.

2.А.Яценюк – 581.

3.Ю.Тимошенко – 644.

4.В.Янукович – 632.

(!) Кількість балів при максимальному рівні конкретизації запропонованих в програмі кандидатів на пост президента України шляхів та механізмів реалізації програмних положень -1125 балів.

5. Post factum аналізу.

Чому програми зараз не є ефективними?

• Експерти і досі стверджують, що люди не звертають увагу на програми і орієнтуються виключно на лідерів.

• Тому програми партій “порожні” і майже не відрізняються між собою.

• Ці програми не придатні і не використовуються, як інструмент політичної конкуренції.

Необхідність розробки методики аналізу та оцінки партійних програм :

· Недосконалість передвиборчих програм.

· Недостатня теоретична розробленість проблем.

· Недостатня технологічність існуючих методик на рівні їх практичного застосування.

· Безвідповідальність кандидатів перед своїми виборцями за результати реалізації програм.

· Недостатня мотиваційна основа та відсутність традицій суспільного діалогу між громадськістю і кандидатами.

Проблеми аналізу передвиборчих програм

· Проблема структуризації: за якою основою слід розчленувати програму на окремі її складові?

· Проблема універсальності змістових складових: як досягти рівня універсальності змістових складових, що забезпечуватимуть охоплення основного смислу будь-якої програми?

· Проблема подальшого оцінювання: як передбачити при структуризації програми можливість подальшого розчленування основних змістових блоків на показники, за якими можна оцінити кожний з них і якість програми в цілому?

П'ять основних проблем оцінювання програм

· Проблема мети: заради яких загальних цілей проводиться оцінювання?

· Проблема організації: хто повинен здійснювати оцінювання і як воно має бути організовано?

· Проблема передбачення: як має бути охарактеризована і описана оцінювана програма?

· Проблема критеріїв: за якими критеріями мають оцінюватися переваги програми?

· Проблема корисності: як будуть використовуватися результати оцінювання? Як воно застосовуватимуться на практиці?

Типові вади передвиборчих програм

• Нехтування інтересами, потребами та сподіваннями громадян.

• Недостатня визначеність пріоритетів партійної політики найбільш гострих проблем суспільного життя.

• Відсутність конкретних механізмів реалізації пріоритетів політики.

• Переобтяження текстів програм популістськими гаслами та складними формулюваннями.

Причини недосконалості передвиборчих програм

· Низька обізнаність громадян про основні положення передвиборчих програм.

· Низька спроможність громадських організацій до проведення політики кандидата та організації суспільного діалогу.

· Не відпрацьованість механізмів залучення кандидатами громадських організацій до спільної розробки програм.

Основні механізми удосконалення передвиборчих програм

1. Процедури публічної політики, які передбачають участь громадськості на всіх етапах здійснення політики:

• Вироблення.

• Впровадження.

• Моніторингу.

2. Використання методик аналізу, моніторингу та оцінки передвиборчих програм як інструментарію для суб'єктів громадянського суспільства в інтересах удосконалення програм

ПРОБЛЕМИ, ЩО МАЮТЬ ВІДДЗЕРКАЛЮВАТИ ПРОГРАМИ:

• Забезпечення верховенства права.

• Подолання корупції, обмеження впливу адмінресурсу.

• Прозорість формування та використання місцевого бюджету.

• Розвиток підприємництва і забезпечення роботою громадян.

• Реформування ЖКГ та системи освіту.

• Підвищення духовності, розв'язання екологічних проблем.

ПЕРЕШКОДИ, ЩО СТОЯТЬ НА ШЛЯХУ ВКЛЮЧЕННЯ В ПРОГРАМИ БОЛЮЧИХ ПРОБЛЕМ ГРОМАДЯН:

• Відсутність суспільного діалогу.

• Низька інституційна спроможність представницьких організацій регіонів.

• Відсутність системи моніторингу реалізації програм громадськістю.

• Відсутність у кандидатів навичок розробки програм розвитку регіону.

У висновку можна зазначити, що загалом рівень якості передвиборчих програм кандидатів у президенти в Україні не перевищує рівень їх впливовості у передвиборчому процесі. Власне, це і є, можливо, одним з найвизначніших факторів, на який зважають провідні кандидати у процесі формулювання «програми, з якою вони йдуть на вибори».

Ми, аналізуючи програмні документи, намагалися найоб'єктивніше підійти до висвітлення їх положень у кількісних показниках, проте через значний відсоток висловлювань критики «минулих режимів», пропагандистських закликів та необґрунтованих обіцянок, зробити це було доволі важко.

Очевидно, що який би з кандидатів не переміг, втілення його програмних положень на практиці буде залежати лише від його нерозкритих механізмів реалізації державної політики та його можливостей як президента України, що базуватимуться як на особистісних так і ситуативних факторах його майбутнього президентства.

Додаток 1

Основні кандидати – це кандидати, які у відповідності з даними останніх соціологічних досліджень займають перші місця у рейтингу претендентів на пост президента України на виборах 2010 року.

Згідно з наступними соціологічними дослідженнями основними кандидатами для нас є В.Янукович, Ю.Тимошенко, С.Тігіпко, А.Яценюк.

Дата публікації, виконавець.

В.Янукович

%

Ю.Тимошенко

%

В.Ющенко

%

Інші

17.12.2009

Центр суспільно-інформаційних технологій «Соціальна-перспектива»

31,5

20,3

3,2

С.Тігіпко – 6,3

А.Яценюк – 5,9

В.Литвин – 5,3

П.Симоненко-4,2

17.12.2009

Research&Branding Group(R&B)

33,3

16,6

3,8

С.Тігіпко – 7,4

А.Яценюк – 6,7

В.Литвин – 4,1

П.Симоненко-3,4

15.12.2009

Центр прикладних досліджень Ф.Кліфтона Вайта при Міжнародному фонді виборчих систем (IFES)

31,2

19,1

3,5

А.Яценюк – 4,7

С.Тігіпко – 4,8

П.Симоненко– 3,8

В.Литвин – 2,8

14.12.2009

ВЦІОМ

34,0

10,0

3,0

С.Тігіпко – 11,0

А.Яценюк – 6,0

П.Симоненко– 2,0

О.Тягнибок – 2,0

9.12.2009

ФОМ-Україна

29,8

14,8

4,3

С.Тігіпко – 5,7

А.Яценюк – 4,8

В.Литвин – 2,9

П.Симоненко– 2,5

[1]Функціональний аналіз. В його основу покладено визначення та порівняння програм за рівнем виразності подачі основних функцій передвиборчих програм :

• рекламна

• відмежування

• агітаційна

• інтеграційна

• легітимації

1. Рекламна. Завдання програми - показати суспільству мету діяльності та головні цілі кандидата. Сподобатися громадянам, щоб вони підтримали певного політичного лідера та віддали голоси за нього на виборах.

2. Функція відмежування (ідентифікації). Чіткість визначення програмної мети, пріоритетів та завдань розвитку різних сфер суспільства, принципів діяльності та загальнолюдських цінностей, які захищає кандидат.

3. Агітаційна. Програма своїм змістом, визначенням мети, пріоритетів й завдань в окремих суспільних сферах, з одного боку, підкреслює переваги над іншими політичними лідерами, а з другого - створює базу для формулювання та конкретизації політичних вимог кандидата, його організацій та первинних осередків для розгортання агітаційно-пропагандистської діяльності.

4. Інтеграційна. Партійна програма стає своєрідною директивою, при цьому директивою, обов'язковою для всіх членів політичного об'єднання кандидата, організацій та первинних осередків. Вона визначає їхню політичну діяльність та мислення.

5. Функція легітимації. Програма дає можливість кожному з її структурних підрозділів, кожному членові організації заявити, що він (вона) діє від імені партії, а отже легітимно. Адже програма кандидата в обов'язковому порядку проходить реєстрацію та публікується в засобах масової інформації.

[2] «Назвіть найбільш серйозні соціально-економічні проблеми країни, що потребують першочергового вирішення». Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 19 жовтня 2009 року. Було опитано 10865 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 1% з імовірністю 0,95.